Menu Inloggen Mijn ESJ

7 tips om de waarde van uw bedrijf te verhogen

19 april 2017

Uit onderzoek (Brookz) blijkt dat ondernemers de waarde van hun bedrijf overschatten. Ze hebben een onrealistisch beeld van de waarde van hun bedrijf. Ondernemers verwachten een opbrengst voor hun bedrijf van gemiddeld negen keer de jaarwinst. In de praktijk komt dat eerder neer op vier tot zes keer de jaarwinst. Ondernemers schatten de waarde te optimistisch in door wensdenken (bijvoorbeeld een bedrag gebaseerd op pensioeneis), verkeerd geïnformeerd worden, zelfoverschatting en verkeerd voorgelicht worden door de adviseur.

Een belangrijke andere reden is het feit dat waarderingsvraagstukken simpelweg complex zijn in de huidige economische tijden. Het verleden en de ingestoken tijd en arbeid (emotie) vormen geen argument in de waardering. Een waardering gaat namelijk uit van het potentieel van de onderneming en de bijbehorende toekomstige geldstromen. Daarnaast is het risicoprofiel van de onderneming van belang. Het te hanteren waarderingsmodel is een discounted cash flow (DCF) model.

Juist ten aanzien van de geldstromen en het risicoprofiel geldt dat de waarde van MKB ondernemingen niet optimaal is. Om waarde te creëren is verhoging van de operationele geldstromen en/of verlaging van het risico vereist.  Onderstaand 7 elementen waarop gestuurd kan worden om de waarde van de onderneming te verhogen.

1. Kennis delen met (key)personeelsleden

In het MKB is het gebruikelijk dat de ondernemer (nog) een belangrijke rol binnen de onderneming vervult. Het wegvallen van deze ondernemer leidt er toe dat de onderneming ‘ergens’ negatieve gevolgen voelt van het gemis van de ondernemer. Er dient aandacht geschonken te worden aan kennisdeling binnen de onderneming en het betrekken van meerdere (key) personeelsleden, zodat de afhankelijkheid verminderd wordt en daardoor ook het risico.

2. Hoe afhankelijk bent u van enkele klanten?

In het MKB geldt vaak de 80-20 regel. 80% van de omzet wordt door de grootste 20% van de klanten gerealiseerd. Het wegvallen van een van deze klanten leidt daardoor tot een aanzienlijke daling in omzet. Daarnaast kan een grote klant gebruik maken van de situatie en de betalingstermijnen oprekken, wat gevolgen heeft voor de werkkapitaalspositie. Zorg voor spreiding binnen het klantenbestand, zodat het wegvallen van een van die klanten geen gevolgen heeft voor het geld genererend vermogen van de onderneming en dus minder risico.

3. Laat uw leverancier niet bepalend zijn voor uw marge

Ondernemingen kunnen te maken hebben met de situatie dat slechts een aantal leveranciers de benodigde producten/ halffabricaten/ grondstoffen leveren. Deze leveranciers kunnen de prijzen opschroeven hetgeen leidt tot een lagere marge. Of zij vereisen een korte betalingstermijn wat gevolgen heeft voor de werkkapitaalspositie. Leg contacten met de andere spelers in de markt om ook bij die leveranciers mogelijkheden te creëren. Zodoende wordt het risico verlaagd.

4. Zorg voor een flexibele kostenstructuur

Flexibiliteit van de onderneming is van belang om schommelingen in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen. Het is het MKB niet ongebruikelijk dat bepaalde kostensoorten behoorlijk ‘vast’ zijn, zoals personeelskosten en huisvestingskosten. Het flexibeler/ variabeler maken van de kostenstructuur leidt er toe dat een onderneming minder gevoelig is voor de schommelingen in de omzet.

5.Repeterende omzet biedt stabiliteit

De meeste businessmodellen in het MKB zijn (nog) niet gericht op het realiseren van repeterende omzet. Het minimaliseren van de volatiliteit (beweging) in de omzet leidt tot minder onzekerheid omtrent de toekomstige omzetten en daarmee een lager risico.

6. Stille reserves spreken voor zich

Naar het verleden kijken, heeft tevens vaak tot gevolg dat een ondernemer aanwezige stille reserves ten gelde wenst te maken. Stille reserves kunnen echter ook duiden op een achterstand in investeringen, waardoor inhaalinvesteringen vereist zijn. Het up-to-date houden van de materiële vaste activa is waarde verhogend, aangezien geen inhaalinvesteringen benodigd zijn, maar hooguit uitbreidingsinvesteringen die gepaard zullen gaan met verdere groei.

7. Lean scoort

Lean management kijkt naar ‘verliezen’ in het bedrijfsproces. Voor vrijwel elke MKB onderneming geldt dat de efficiency in het proces niet optimaal is. Het terugdringen van bijvoorbeeld wachttijden en/of afval en een juiste indeling van de logistiek in het proces zijn goede voorbeelden waar winst in efficiency te halen is en dus meer geld gegenereerd kan worden.

Gaat u uw waarde optimaliseren?

Bovengenoemde zaken hebben invloed op de toekomstige geldstromen en het risicoprofiel. Ondernemers in het MKB kunnen zich zeker verplaatsen in meerdere van bovengenoemde redenen. Door aandacht te schenken aan de genoemde zaken kunnen enerzijds de toekomstige geldstromen verbeterd worden en anderzijds het bijbehorende risico verminderd worden hetgeen een waarde verhogend effect heeft.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent bedrijfswaardering, neem dan contact op met het team van ESJ Corporate Finance.

Bekijk hier onze flyer over waardering bij geschillen.
Bekijk hier onze flyer over waarderingsnotitie.

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »