Menu Inloggen Mijn ESJ

Update Pensioen in eigen beheer

7 maart 2017

7 maart 2017 is dan eindelijk het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 april aanstaande treedt de wet in werking. Deze wet is van belang voor iedere dga met een pensioen in eigen beheer. Hieronder schetsen wij kort de inhoud van de komende wetgeving.

Algemeen

Door de zeer lage rente is de laatste jaren een groot verschil ontstaan tussen de fiscale en commerciële waardering van de pensioenverplichting. Dit heeft als gevolg dat veel ondernemers te maken krijgen met een dividendklem, dat wil zeggen dat dividend uitkeren vrijwel onmogelijk is in deze situatie. Daarnaast blijkt in de praktijk dat er in de BV vaak sprake is van een onderdekking (pensioenverplichting > activa). Het pensioen in eigen beheer is steeds meer een molensteen om de nek geworden voor veel ondernemingen.

Door de invoering van deze wet wordt een oplossing geboden voor deze problemen. Verdere opbouw zal vanaf 1 april 2017 niet langer mogelijk zijn binnen de eigen BV. Overigens geldt nog wel een extra termijn van 3 maanden om de huidige pensioenregeling stop te zetten.

Stap 1: Afstempeling van pensioenaanspraken

In de huidige situatie is het niet toegestaan om de opgebouwde pensioenaanspraken geheel of gedeeltelijk af te kopen. Afkoop leidt nu tot een heffing die kan oplopen tot maar liefst 72% van de commerciële waarde van het pensioen.
In 2017, 2018 en 2019 wordt het wel toegestaan om eenmalig de pensioenaanspraken af te stempelen. Deze vermindering van de aanspraken kan fiscaal geruisloos plaatsvinden. Dit wil zeggen dat er geen loonbelasting, revisierente of vennootschapsbelasting verschuldigd is .
Afstempeling betekent dat de commerciële waarde, die op basis van de huidige rentestand wordt berekend, en die nodig is om uw (toekomstige) pensioen uit te betalen, wordt verminderd tot de fiscale waarde. Dit betekent dat uw pensioen wordt gekort en dat u minder pensioen kunt verwachten. Is uw pensioen al ingegaan? Ook dan kunt u gebruik maken van deze mogelijkheid.

Stap 2: Afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting

Na afstempeling van uw pensioenaanspraken krijgt u 2 keuzes:
1. Afkoop van het gehele pensioen;
2. Omzetting in een oudedagsverplichting
Keuze 1: Afkoop
Na afstempeling kunt u uw gehele pensioen afkopen. Als u in 2017 uw pensioen afkoopt, krijgt u een korting van 34,5% op de verschuldigde loonbelasting. Deze korting wordt in 2018 en 2019 afgebouwd. Zodoende zal normaliter afkoop in 2017 het meest interessant zijn.
Afkoop betekent wel dat de BV loonbelasting moet afdragen. Hoewel een korting wordt verleend is dit een eenmalige hoge last. Dit betekent dat er voldoende liquide middelen aanwezig moeten zijn om gebruik te maken van de afkoopfaciliteit. Om misbruik te voorkomen, wordt voor de toepassing van de korting aangesloten bij de balanswaarde ultimo 2015.
Keuze 2: Oudedagsverplichting
In plaats van afkoop kunt u ook kiezen om uw pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting. U spaart dan in de BV. De voorziening (na afstempeling) zal jaarlijks met de marktrente oprenten totdat u met pensioen gaat. Op dat moment wordt de verplichting omgezet in een 20-jarige uitkering.
Het voordeel van deze keuze is dat, in tegenstelling tot afkoop van het gehele pensioen, de belastingheffing wordt uitgesteld naar de toekomst. Na de pensioengerechtigde leeftijd zijn lagere tarieven van toepassing waardoor u per saldo minder belasting verschuldigd bent.
Geen keuze
U kunt ook besluiten om niets te doen. Uw huidige pensioenaanspraken blijven dan in stand en de pensioenvoorziening wordt bevroren.

Welke keuze voor u het meest voordelig is, is sterk afhankelijk van de positie van de BV en uw persoonlijke situatie.

Positie van de partner

Meestal is een partnerpensioen toegezegd. Bij overlijden van de pensioengerechtigde heeft de partner veelal recht op 70% van het ouderdomspensioen. Daarnaast zal in veel situaties bij een scheiding, de partner recht hebben op eigen partnerpensioen.
Een afstempeling van de pensioenaanspraken, gevolgd door afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting, kan daarom alleen plaatsvinden met expliciete toestemming van de partner. Na afstempeling en afkoop/omzetting verliest de partner namelijk gedeeltelijk of geheel het recht op enige aanspraak uit de pensioenregeling.

Extern verzekerd pensioen

Met ingang van 1 april 2017 mag niet langer extra pensioen worden opgebouwd. Ook vervalt de mogelijkheid om een extern verzekerd kapitaal, ter dekking van het pensioen, terug te halen naar de BV. Mocht u nog een verzekerd kapitaal terug willen halen naar de BV dan moet u een verzoek tot waarde-overdracht bij de verzekeringsmaatschappij doen voor 1 juli 2017. De staatssecretaris staat een coulancetermijn van 3 maanden toe. Of dit in alle gevallen voordelig is, zal afhankelijk zijn van het type polis en de verwachte toekomstige waardeontwikkeling van de verzekering.
Overigens merken wij op dat de korting op afkoop van het pensioen niet van toepassing is op het extern verzekerde kapitaal. Weliswaar is geen revisierente verschuldigd, maar het gehele bedrag zal bij afkoop belast zijn.

Hoe nu verder?

De wet zal met ingang van 1 april 2017 in werking treden. Gedurende het hele jaar in 2017 kunt u gebruik maken van de afstempeling en de mogelijkheid van de kortingsregeling bij afkoop c.q. omzetting in een oudedagsverplichting.
Indien er op dit moment nog pensioen wordt opgebouwd in eigen beheer dan dient u deze opbouw stop te zetten voor 1 juli 2017. Deze datum is ook relevant voor het terughalen van extern verzekerd kapitaal naar de eigen BV.
Voor het eventueel terughalen van een extern verzekerd pensioendeel is het voldoende dat uw externe verzekeraar vóór 1 juli een verzoek tot overdracht heeft ontvangen. De administratieve afhandeling kan dan vervolgens binnen de gebruikelijke termijnen in 2017 plaatsvinden.

In de loop van dit jaar zullen wij met u contact opnemen om te bespreken welke gevolgen dit wetsvoorstel voor uw persoonlijke situatie heeft.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent pensioen in eigen beheer, neem dan contact op met uw adviseur of een van onze kantoren.

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »