Wij komen het in de praktijk regelmatig tegen dat een werkgever geen actie heeft ondernomen om een zieke werknemer te re-integreren, bijvoorbeeld omdat de werknemer aanspraak kan maken op een Ziektewetuitkering. Wij leggen graag uit waarom dat niet verstandig is.

Verzuimverzekeraar weigert te betalen
Een verzekeraar wilde niet de hele schade vergoeden op een verzuimverzekering. Deze werkgever heeft (gelukkig) weinig ervaring met langdurige verzuimdossiers en vraagt zich af hoe hij hier het beste mee om kan gaan.
 

Ziek als gevolg van zwangerschap

Ziek na bevallingsverlof
Een werkneemster gaat met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Direct daarna meldt zij zich ziek. Zij geeft aan dat haar ziekte het gevolg is van de zwangerschap.

Melden bij het UWV
De werkgever meldt de werknemer ziek bij het UWV. Het is immers een ziekmelding die het gevolg is van zwangerschap of bevalling, waardoor de werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering van 100% van haar loon. De werkgever vraagt deze uitkering aan en deze wordt ook aan hem uitbetaald.
 

Niet gemeld bij de verzuimverzekeraar

Is dat alles?
De werkgever doet de melding bij het UWV en gaat ervan uit dat hij verder niets hoeft te doen. Maar dan gaat het mis! Bijna een jaar later beslist het UWV dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap of bevalling en eist de Ziektewetuitkering terug.

Toch maar naar de verzuimverzekeraar en arbodienst
Na de afwijzing van de Ziektewetuitkering (dus bijna één jaar na de eerste ziektedag) meldt de werkgever de medewerker ziek bij zijn verzuimverzekering en de arbodienst. Volgens de polisvoorwaarden had dit binnen 2 dagen moeten gebeuren en de verzekeraar beschouwt de dag waarop de werkgever de melding heeft gedaan als eerste arbeidsongeschiktheidsdag. De verzuimverzekeraar gaat het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid dus niet betalen, maar de maximale uitkeringsduur blijft gelijk en eindigt 2 jaar na de eerste ziektedag. Dat betekent dat de werkgever bijna een jaar uitkering tekortkomt.

Extra risico op een loonsanctie
Deze werkgever heeft bovendien ook een grote kans om een loonsanctie opgelegd te krijgen van het UWV. De re-integratie is immers pas na bijna één jaar opgestart. Een verlenging van de loondoorbetaling bij ziekte zou betekenen dat deze werkgever in het ergste geval maximaal 2 jaar financiële schade lijdt.

Inhaalslag
Als de arbodienst direct na de ziekmelding alle stappen zet, die bij een jaar ziekte horen, kan een loonsanctie mogelijk bekort worden. In het dossier zijn dan namelijk alle stappen versneld doorlopen. Als het dan tot een loonsanctie komt, kan er een verzoek worden gedaan om de sanctie te bekorten.
 

Wat is ons advies?

Altijd melden bij uw verzuimverzekering en de arbodienst
Ons advies is om een zieke werknemer altijd te melden bij uw verzuimverzekering en de arbodienst, ook als een ander mogelijk de loonbetaling overneemt. De arbodienst kan dan direct het dossier opbouwen en de re-integratie tijdig opstarten. Als blijkt dat de werkgever toch moet betalen, kan de verzekeraar direct gaan uitkeren.

Niet alleen bij zwangerschap of bevalling
Het kan gaan om een ziekmelding als gevolg van zwangerschap of bevalling, maar het kan ook gaan om een medewerker die recht heeft op een no-riskpolis. Dan is er sprake van een ‘vangnet’. Het kan ook gaan om een werknemer bij wie de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een derde, waardoor de werkgever de loonschade op deze derde kan verhalen (regres).

 

Het is raadzaam om een arbeidsongeschikte medewerker altijd ziek te melden bij uw verzuimverzekeraar en de arbodienst, zodat de re-integratie gestart kan worden. Meld direct of er een vangnetsituatie of regres speelt. Zo kunt u problemen en loonschade voorkomen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met één van onze specialisten. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...