Natuurlijk is een hoog ziekteverzuim binnen een bedrijf niet fijn. Ook medewerkers die frequent kort ziek zijn, hebben invloed op de bedrijfsvoering. Om dit aan te pakken, kunt u bijvoorbeeld wachtdagen invoeren. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen?  
 

Hoofdregel: loon doorbetalen 

Verplicht loon door betalen als hoofdregel
Als een werknemer door ziekte zijn werk niet kan doen, geldt de hoofdregel dat men als werkgever verplicht is (een deel van) het loon door te betalen. Op grond van de wet moet minimaal 70% van het loon doorbetaald worden tijdens ziekte, maar minimaal het minimumloon. Uit de cao of de arbeidsovereenkomst kan echter blijken dat er een hoger percentage van het loon tijdens ziekte uitbetaald moet worden.  

Afwijken van hoofdregel via wachtdagen
U mag van de hoofdregel afwijken en met uw werknemers afspreken dat u 1 of 2 wachtdagen instelt bij verzuim. Tijdens deze dag(en) hoeft u geen loon door te betalen of u spreekt af dat u de wachtdag in mindering brengt op het bovenwettelijk verlof van de werknemer. Bovenwettelijk verlof zijn alle verlofuren die het wettelijk minimum van 4 keer het aantal uren per week overstijgen.  

Doorlopende ziekte binnen 4 weken bewaken
Als een werknemer zich binnen 4 weken voor de tweede keer ziekmeldt, is er sprake van een doorlopende ziekteperiode. Wachtdagen mogen dan niet voor de tweede keer ingehouden worden. 4 Weken na de laatste ziekmelding start er een nieuwe periode en mogen er opnieuw wachtdagen worden ingehouden. Het is raadzaam om misverstanden te voorkomen. Registreer dus alle ziekmeldingen goed en vermeld de wachtdagen op de salarisstrook van uw medewerker. 

Realiseer de schriftelijke overeenstemming
Om wachtdagen te kunnen toepassen, moet dit schriftelijk met de werknemer afgesproken zijn. Neem daarvoor een bepaling op in de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement en verwijs in de arbeidsovereenkomst naar dit reglement of eventueel naar de cao. Raadpleeg uw cao, want sommige cao’s verbieden wachtdagen juist. Als u het bedrijfsreglement tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst wijzigt, moet de werknemer hier schriftelijk mee instemmen. De OR heeft instemmingsrecht bij het invoeren van wachtdagen.  
 

Wat zijn de voordelen en de nadelen hiervan? 

Voordelen
Het grootste voordeel van wachtdagen is het terugdringen van het (kortdurend) ziekteverzuim. Bovendien kan het de verzuimkosten verminderen, eventueel leiden tot een hogere productiviteit en daarmee tot betere bedrijfsresultaten.  

Nadelen
Wachtdagen is een negatieve arbeidsvoorwaarde en kan leiden tot minder motivatie op de werkvloer. Werknemers die eigenlijk ziek zijn, zullen toch aan het werk gaan en andere collega’s of klanten aansteken. Er zullen echter ook werknemers zijn die zich - vanwege de wachtdagen - langer ziek houden dan nodig is. Plan in dat geval een consult met de bedrijfsarts in, zodat deze kan toetsen of de werknemer daadwerkelijk ziek is.  

Denk ook na over invoeren van positieve arbeidsvoorwaarden
Deze nadelen kunnen een reden zijn om juist een verzuimbonus toe te kennen, zoals het toekennen van een geldbedrag of een extra vrije dag als een werknemer zich niet ziek meldt. Een andere oplossing is om nadere regels voor de wachtdagen op te stellen, zodat ze wat sympathieker overkomen. Denk hierbij aan het niet toepassen van de wachtdagen bij ziekte na een bedrijfsongeval.  

 

Voer wachtdagen in om (kortdurend) ziekteverzuim terug te dringen. U vermindert hiermee de verzuimkosten en bevordert een hogere productiviteit. Realiseer dat deze wachtdagen schriftelijk vastgelegd zijn in de arbeidsovereenkomst. Wees alert op de nadelen, met werknemers die ziek komen werken en anderen kunnen aansteken. Overweeg een verzuimbonus als positieve arbeidsvoorwaarde.  

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina

Meer blogs

Loading...

Thuiswerkstress: hoe voorkomt u ziekmeldingen?

Een goede werkbare balans vinden tussen thuiswerken en privé, blijft voor veel werknemers lastig. Dit kan leiden tot stress, een burn-out en verzuim. Hoe voorkomt u dit?

Nieuwe werknemer eerst screenen

Door te screenen komt u meer over de sollicitant te weten. Hoe pakt u dat effectief aan en waar moet u rekening mee houden? Er is veel mogelijk, zolang u maar te werk gaat volgens de wettelijke regels.

Oekraïense werknemer in dienst nemen?

Oekraïense werknemers hebben sinds 1 april jl. in Nederland geen werkvergunning meer nodig. Het is goed om de loonadministratieve verplichtingen te bewaken en te (laten) regelen. Hoe werkt dat? Wat als deze werknemer (nog) geen BSN heeft?

Onbelaste kilometervergoeding omhoog?

Vanwege de sterk stijgende brandstofkosten wordt de vraag om een hogere onbelaste kilometervergoeding van nu € 0,19 per kilometer steeds groter. Wat is de stand van zaken? Zijn er vooruitzichten? Wat is er mogelijk?

Ontslag en ziekmelding door werknemer

De hoogste rechter (Hoge Raad) heeft nu geoordeeld dat een ziekmelding kort voor een UWV-ontslagprocedure doorwerkt in een volgende procedure. Dit is belangrijk in de praktijk! Lees verder hoe dit zit.

Negatief verlofsaldo bij uitdiensttreding

In de praktijk is het belangijk om te checken of een medewerker bij het einde van het dienstverband te veel vakantie-uren heeft opgenomen. Kunt u deze te veel opgenomen vakantie-uren verrekenen? Hoe gaat u hier goed mee om en hoe pakt u dat nu aan?