Wat is BIK?

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is een tijdelijke investeringssubsidie via afdrachtvermindering loonheffing en is bedoeld om investeringen in/na het “Corona-tijdperk” te stimuleren. De BIK geeft ondernemingen in 2021 en 2022 de mogelijkheid een percentage van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de verschuldigde loonheffingen.
 

Welk voordeel geeft het?

De tegemoetkoming bedraagt per kalenderjaar 3,9% van het totale investeringsbedrag onder € 5.000.000, hierboven 1,8%. De tegemoetkoming wordt in mindering gebracht op de af te dragen loonheffing en is maximaal de af te dragen loonheffing in het betreffende kalenderjaar. De achterliggende gedachte is dat investeringen tot (behoud van) werkgelegenheid leiden.

Een voorstel om een fiscale eenheid (vennootschapsbelasting) als één belastingplichtige voor de regeling aan te merken, ligt nog bij de Europese Commissie. Als dit voorstel goedgekeurd wordt, geldt dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Wanneer het voorstel wordt afgewezen, dan worden de eerder genoemde percentages verhoogd naar 5% resp. 2,08%.
 

Voor wie?

De regeling is gericht op het MKB en bedoeld voor ondernemingen die loonheffing afdragen. De BIK kan ook bij samenwerkingsverbanden (VOF, CV, etc.) worden toegepast.
 

BIK en fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Als de Europese Commissie haar goedkeuring geeft voor de BIK bij een fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting, dan wordt één inhoudingsplichtige vennootschap aangewezen die de aanvraag indient. In de aanvraag kan de verdeling over alle inhoudingsplichtigen binnen fiscale eenheid worden aangegeven. Doe je dit niet, dan wordt de BIK alleen toegepast bij de aanvrager (dus slechts afdrachtvermindering op loonheffingen van aanvrager).

Als de Europese Commissie goedkeuring geeft, kan de BIK met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 worden toegepast door fiscale eenheden.
 

Welke investeringen komen in aanmerking?

Investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen komen in aanmerking, wanneer de verplichting is aangegaan ná 1 oktober 2020 en de laatste betaling uiterlijk in 2021 of 2022 gedaan is. Het bedrijfsmiddel moet binnen 6 maanden na volledige betaling in gebruik genomen zijn. De regeling geldt niet voor zelf ontwikkelde of voortgebrachte bedrijfsmiddelen.

Er gelden voor de BIK dezelfde uitsluitingen als voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De BIK geldt dan ook niet voor bedrijfsmiddelen die direct of indirect hoofdzakelijk ter beschikking gesteld worden aan derden (bijvoorbeeld verhuur). Ook geldt de BIK niet voor aankoop van gronden, waaronder ondergrond van gebouwen, personenauto’s en vergunningen.
 

Wat als mijn bedrijf geen winst verwacht?

Aangezien de BIK in mindering komt op de loonheffingen, is het niet van belang of een onderneming wel of geen winst maakt. Ook bij verlieslatende ondernemingen of ondernemingen zonder belastbare winst kan de BIK toegepast worden, als er maar voldoende grondslag is in de af te dragen loonheffing.
 

Wat is het gevolg voor andere investeringsregelingen waar ik aanspraak op kan maken?

De BIK is een aanvulling op andere maatregelen en heeft dus geen invloed op de investeringsaftrek (KIA, EIA en MIA) of VAMIL, voor zover daar recht op bestaat.
 

Hoe en waar aan te vragen?

De aanvraag dien je in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Elke aanvraag kan meerdere investeringen betreffen. Het minimumbedrag van een aanvraag is € 20.000 en er geldt een ondergrens voor het investeringsbedrag van € 1.500 per bedrijfsmiddel. Je mag maximaal 1 aanvraag indienen per kwartaal en dus 4 per kalenderjaar.

Voor de eerste keer is het mogelijk om de BIK aan te vragen op 1 september 2021 (dus ook voor de voorafgaande kwartalen) en de aanvraag wordt binnen 12 weken behandeld. De laatste aanvraag (tot en met het 4e kwartaal 2022) moet vóór 1 april 2023 binnen zijn.

De afdrachtvermindering wordt gerealiseerd in het kalenderjaar waarin de BIK-verklaring wordt afgegeven en kan ook in 2023 nog geëffectueerd worden.
 

Wat moet ik doen als mijn investering verandert c.q. ongedaan wordt gemaakt?

Er geldt een meldplicht bij bijzonderheden of wijzigingen (bijvoorbeeld: een bedrijfsmiddel wordt niet binnen 6 maanden in gebruik genomen). Voldoe je niet aan deze verplichting, kun je een boete verwachten van € 100.000 of, indien dit meer is, 20% van de afdrachtvermindering.

Het is nog niet duidelijk of vervreemding van een bedrijfsmiddel tot gedeeltelijke terugneming van de BIK leidt (een soort “desinvesteringsbijtelling”). RVO is bezig met een leidraad met betrekking tot het tegengaan van desinvesteringen.
 

Hoe wordt de BIK verwerkt?

De BIK is een afdrachtvermindering in de loonheffing en komt dus in mindering op het te betalen bedrag op de loonaangifte (er komt een aparte rubriek). Indien de BIK niet verrekend kan worden met de nog openstaande loonheffingen tot het eind van het kalenderjaar, is correctie over eerdere tijdvakken in het kalenderjaar mogelijk.

Mocht u hier nog vragen over hebben of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neemt u dan contact met ons op.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina