Hoe lang mag u bij een vacature de sollicitatiegegevens van kandidaten bewaren, of camerabeelden? Wat zijn de regels rond het bewaren van camerabeelden en de gegevens over het internetgebruik van uw medewerkers?

Hoe lang bent u verplicht bepaalde gegevens, zoals facturen en dergelijke, minimaal op te slaan? Wat zegt de AVG hierover?

Volgens de AVG mag u persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor het doel waarvoor u ze heeft verzameld. Daarna moet u de persoonsgegevens ook daadwerkelijk vernietigen.
 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Het gaat in het kader van de AVG altijd over persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die, alleen of in combinatie met andere gegevens, terug te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn o.a. naam, adres, woonplaats, kentekennummer, personeelsnummer, mailadres en videobeelden.
 

CONCRETE TERMIJNEN

In de AVG zijn echter geen concrete termijnen opgenomen voor het bewaren van persoonsgegevens. In sommige gevallen schiet andere wetgeving u te hulp waarin specifieke bewaartermijnen zijn opgenomen. Dit kunnen maximale bewaartermijnen zijn, daarna dient u de gegevens te vernietigen, of minimale bewaartermijnen, waarbij u zelf een passende termijn moet bepalen voor het eventueel langer bewaren. Is er geen wetgeving, dan dient u zelf beargumenteerd bewaartermijnen te bepalen.

AVG persoonsgegeven bewaren.jpg
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEREISTEN BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

U dient voor het bewaren van persoonsgegevens aan de volgende vereisten voldoen:

  • U dient vooraf vast te stellen hoelang bepaalde documenten met persoonsgegevens bewaard gaan worden
  • De bewaartermijnen moeten openomen worden in een zogenaamd verwerkingsregister
  • De personen van wie u gegevens verwerkt dienen geïnformeerd te worden over deze bewaartermijnen
  • De bepaalde bewaar- en vernietigingstermijnen dienen zo mogelijk te worden vertaald naar passende technische en organisatorische maatregelen
  • Na verstrijken van de bewaartermijn dienen de persoonsgegevens daadwerkelijk vernietigd te worden of geanonimiseerd
     
SALARIS, FACTUUR EN VERZUIM

Er zijn binnen uw organisatie diverse processen en activiteiten, waarin verschillende categorieën van persoonsgegevens nodig zijn, de verwerkingsdoelen per proces verschillen en waarvoor ook andere bewaartermijnen kunnen gelden. Denk aan salarisafspraken, facturen en verzuimbeheer. Hieronder hebben we enkele processen in een tabel gezet die meestal voorkomen in organisaties, met daarbij opgenomen wat de bewaartermijnen zijn en op welke wetgeving dit gebaseerd is. De bewaartermijn gaat lopen na bijvoorbeeld het einde van een dienstverband, het einde van een boekjaar of het doen van een registratie. Overigens kan het soms voorkomen dat de genoemde termijn wordt overruled door een andere wettelijke bewaarplicht (meestal is dit dan fiscale wetgeving).

Tip:
Bepaal als organisatie zelf beargumenteerd bewaartermijnen voor de processen waarin dit niet wettelijk is bepaald.
 

VERNIETIGING PERSOONSGEGEVENS

Is de bewaartermijn van persoonsgegevens verstreken of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk voor het doel? Dan moeten de gegevens vernietigd worden. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over loonbeslag als het loonbeslag is opgeheven. Vernietiging moet gebeuren onder controle van uw bedrijf. Vernietigen houdt in dat de gegevens niet langer meer bestaan of niet langer meer bestaan in een bruikbare vorm. De AVG stelt geen extra vereisten aan het vernietigen van persoonsgegevens.

Verwerkt uw accountants- en advieskantoor gegevens voor u, bijvoorbeeld de salarisadministratie? Dan is het van belang dat uw accountant en u goede afspraken maken over de bewaartermijnen van persoonsgegevens.
 

DE AVG OOK VOOR U ALS WERKGEVER

Meer achtergrondinformatie over de AVG is te vinden op de regelhulp voor bedrijven van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

TOT SLOT

Heeft u vragen over de AVG? Neem dan contact op met een van de kantoren bij u in de buurt.

Bekijk ons AVG dossier

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...