Het kabinet heeft in een brief van dinsdag 17 maart 2020 extra maatregelen aangekondigd bovenop de maatregelen van donderdag 12 maart jl.

Zij schrijft: ‘Het kabinet heeft gekozen voor een massief en breed pakket dat door de potentiële inzet van miljarden per maand het doel heeft banen te behouden en de economische gevolgen te beperken.’

Dit noodpakket geldt voor de komende 3 maanden, waarbij het kabinet de ontwikkelingen nauwlettend volgt en aanpassing doet als de situatie daarom vraagt.

ESJ informeert u middels deze nieuwsbrief over de aangekondigde maatregelen. Deze zijn onderverdeeld in:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud;
 • Extra tijdelijke inkomensondersteuning zzp’ers;
 • Belastingmaatregelingen

Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen met uw contactpersoon of collega Jeroen Uitermark.


GEEN WERKTIJDVERKORTING MEER, TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKBEHOUD (NOW) DE VERVANGER

Werktijdverkorting ingetrokken
De regeling voor de werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang ingetrokken. Het kabinet komt met een vervangende regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Ook voor calamiteiten die niet gerelateerd zijn aan het coronavirus, geldt dat u geen beroep meer kunt doen op de regeling voor werktijdverkorting.

Reeds ingediende aanvragen werktijdverkorting
Heeft u recent een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend, dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw verzoek tot werktijdverkorting wordt automatisch omgezet naar een aanvraag voor de nieuwe NOW regeling. Wel wordt er mogelijk nog aanvullende informatie opgevraagd bij de indiener van het verzoek.

Reeds verstrekte vergunningen werktijdverkorting
Heeft u recent een aanvraag tot werktijdverkorting ingediend en gekregen, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u na afloop van de vergunning voor werktijdverkorting wil verlengen, dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling, de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.


INHOUD TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKBEHOUD

Hoofdlijnen: Wat houdt de regeling in?
Het kabinet werkt op dit moment aan de exacte invulling van de noodmaatregel. Het indienen van een aanvraag is daarom nog niet mogelijk. De hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn hieronder alvast voor u uiteengezet:

 • U kunt als werkgever een aanvraag indienen voor een ‘substantiële’ tegemoetkoming in de loonkosten. Via het UWV ontvangt u dan een voorschot
 • Deze tegemoetkoming geldt in ieder geval voor 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging (onder eventueel aanvullende voorwaarden) met nog eens 3 maanden
 • De regeling geldt voor bedrijven van alle omvang en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020
 • De tegemoetkoming geldt voor vaste werknemers én werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode
 • De regeling wordt losgekoppeld van de WW, werknemers doen daardoor geen aanspraak op hun opgebouwde WW-rechten

Welke voorwaarden gelden?

 • Werknemers mogen niet ontslagen worden op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt
 • U verwacht ten minste 20% omzetverlies als gevolg van de corona-crisis
 • Voor (nader te definiëren) ‘grote’ aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist

Omvang tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming voor de loonkosten is afhankelijk van de terugval in de omzet, met een maximum van 90% van de loonsom.

Ter illustratie:

 • Valt 100% van de omzet weg, bedraagt de tegemoetkoming 90% (90% x 100%)
 • Valt 50% van de omzet weg, bedraagt de tegemoetkoming 45% (90% x 50%)
 • Valt 25% van de omzet weg, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% (90% x 25%)

Het UWV zal op basis van de aanvraag in elk geval 80% van het bedrag verstrekken als voorschot.

Achteraf wordt op basis van de daadwerkelijke omzetafname de definitieve omvang van de tegemoetkoming vastgesteld. Dit bedrag wordt vervolgens verrekend met het al ontvangen voorschot. Indien u te veel tegemoetkoming heeft ontvangen, dan kan dit ook resulteren in een eventuele terugvordering.


EXTRA TIJDELIJKE INKOMENSONDERSTEUNING ZZP’ERS

Het kabinet komt met een tijdelijke voorziening (3 maanden) om zzp’ers te ondersteunen bij voortzetting van hun beroep of bedrijf. Deze regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Het kabinet werkt op dit moment aan de exacte invulling van de noodmaatregel. De hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn hieronder uiteengezet.

Hoofdlijnen: Wat houdt de regeling in?
Zelfstandigen kunnen via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.

 • De versnelde procedure wil zeggen dat binnen 4 weken een inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt verstrekt
 • De inkomensondersteuning vindt plaats in de vorm van een aanvullende uitkering en/of in de vorm van bedrijfskapitaal

Omvang van de inkomensondersteuning

 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling
 • De hoogte van de inkomensondersteuning bedraagt maximaal ca. € 1500 per maand (netto)
 • De ondernemer weet zeker dat de inkomensondersteuning voor levensonderhoud niet terugbetaald hoeft te worden. Deze wordt namelijk ‘om niet’ verstrekt
 • Er geldt geen partner- of vermogenstoets

Lening bedrijfskapitaal

 • Het aanvragen via de versnelde procedure geldt ook voor aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage.

NOODLOKET

Indien u als ondernemer direct getroffen bent door overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus en uw omzet daardoor geheel of grotendeels ziet verdwijnen, komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor een periode van 3 maanden.

De voorwaarden voor deze tegemoetkoming worden nog nader uitgewerkt, maar hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de horecasector, maar ook schoonheidssalons die in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.


BELASTINGMAATREGELINGEN

Uitstel van betaling van belastingen
U kunt met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zet vervolgens de invorderingsmaatregelen direct stil en beoordeling van uw verzoek vindt later pas plaats.

In aanvulling op de maatregelingen van 12 maart geldt dat u niet meteen de vereiste ‘verklaring van een derde-deskundige’ mee hoeft te sturen.

Invorderingsrente en belastingrente naar 0,01%
Als een aanslag niet op tijd betaald wordt, wordt invorderingsrente gerekend.
Om te faciliteren dat gemakkelijk voor uitstel van betaling gekozen wordt, wordt de invorderingsrente vanaf 23 maart verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden.

Verder wordt de belastingrente met ingang van 1 juni 2020 ook verlaagd naar 0,01%. De inkomstenbelasting is hierop een uitzondering. Deze wordt wel verlaagd, echter met ingang van 1 juli 2020. De reden dat deze percentages niet naar 0% verlaagd worden, is dat dit uitvoeringstechnisch niet mogelijk is.

Verlagen voorlopige aanslag
Zoals eerder aangekondigd kunt u, indien u een lagere winst verwacht als gevolg van het coronavirus, een verzoek tot wijziging van uw voorlopige aanslag (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) indienen.


TOT SLOT

De noodmaatregelen zijn 17 maart 2020 door het kabinet gepresenteerd en in korte tijd vormgegeven. Vele maatregelen zijn nieuw en zullen in de komende periode nadere invulling krijgen. We blijven dat uiteraard voor u volgen. Als u nog vragen heeft over de nieuwe steunmaatregelen, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder bij ESJ.

Heeft u vragen over de aangekondigde maatregelen? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen ESJ. Ook kunt u contact opnemen met Jeroen Uitermark.

Versie: laatst bijgewerkt op 18 maart 2020

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina