Het kabinet heeft aangekondigd ondernemers behulpzaam te zijn bij financiële problemen vanwege het coronavirus. Er zijn diverse maatregelen getroffen, zoals uitstel van betaling van belasting, de werktijdverkorting en verruiming van een borgstellingskrediet. Onderstaand lichten we de maatregelen toe.


BETALING BELASTING EN LIQUIDITEITEN
VERZOEK TOT BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING

Indien u betalingsproblemen ondervindt als gevolg van het coronavirus, kan ESJ voor u een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor bijzonder uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is mogelijk voor de inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

Uitstel van betaling wordt verleend als u kunt onderbouwen dat u door de coronacrisis in betalingsproblemen bent gekomen. Zo moet blijken dat:

  • Er sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (het mag niet gaan om mogelijke betalingsproblemen in de toekomst);
  • De betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus;
  • Uw onderneming levensvatbaar is;

Voor de volledigheid merken we op dat met het verzoek voor bijzonder uitstel van betaling een verklaring van een derde deskundige meegestuurd moet worden. Dit kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een financieel adviseur of een accountant zijn.

Zodra een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling is ingediend, zal de Belastingdienst de invordering stilleggen. Op een later moment zal de Belastingdienst het verzoek individueel beoordelen. Ook kan een eventuele verzuimboete mogelijk teruggedraaid worden.


VERLAGING VOORLOPIGE AANSLAG

Indien u, als zelfstandig ondernemer of als bestuurder van een vennootschap, een lagere winst verwacht door de coronacrisis, kan ESJ voor u een verzoek tot wijziging van de voorlopige aanslag (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) indienen. Deze verzoeken zullen door de belastingdienst worden ingewilligd.


WERKTIJDVERKORTING

Werktijdverkorting is een regeling waar u als bedrijf een beroep op kunt doen als u door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren heeft. De voorwaarden zijn:

  • Er is tijdelijk geen werk meer voor (een deel) van uw personeel door omstandigheden die buiten uw normale ondernemersrisico vallen
  • Deze calamiteit moet ten minste 2 en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen, waarbij tenminste 20% van de beschikbare arbeidscapaciteit niet wordt benut


De vergunning wordt in aanvang voor een periode van maximaal 6 weken afgegeven; daarna kan verlenging worden aangevraagd tot maximaal 24 weken.

Na afloop van de vergunningperiode kan de werkgever dan een beroep doen op een WW-uitkering voor het personeel. Medewerkers om wie het gaat spreken dan hun WW-rechten aan. Ze moeten daarom wel WW-rechten hebben opgebouwd.

Bent u zzp’er? Dan kunt u geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. U heeft immers geen personeel in dienst. Wel kunt u als zzp’er een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U dient dan een beroep te doen op de Gemeente waar u ingeschreven staat.

Hulp nodig met de aanvraag van werktijdverkorting? ESJ kan u hiermee helpen! Ook met betrekking tot andere vragen inzake de rechten en plichten richting personeel staan wij voor u klaar.


VERRUIMING BORGSTELLING MKB-KREDIETEN (BMKB)

Met de BKMB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar die aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden.

Ondervindt u liquiditeitsproblemen als gevolg van het coronavirus? Dan kunt u tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Dit helpt u om aan uw dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. Dit percentage wordt als gevolg van het coronavirus verhoogd tot 75%. Vervolgens bedraagt de borg van de overheid 90% van dit borgstellingskrediet.

De maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging van het rekening courant-krediet bij een financier met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld.


VRAGEN?

Uiteraard wenst ESJ een ieder sterkte toe in deze onzekere tijden. Wij hopen dat uw onderneming zo min mogelijk hinder ondervindt van het coronavirus.

Heeft u vragen over de aangekondigde maatregelen? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen ESJ. Ook kunt u contact opnemen met Jeroen Uitermark.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina