U kent het vast wel van de reclame: ‘het Zwitserleven-gevoel’. Het staat voor onbezorgd genieten van het leven. Utopie of binnen handbereik? Door het in kaart brengen van uw huidige financiële positie, uw toekomstwensen, maar ook eventuele risico’s, krijgt u inzicht en kunt u tijdig maatregelen nemen om de gewenste financiële rust te bereiken.
 

PERSOONLIJKE FINANCIËLE PLANNING

Als ondernemer weet u waarschijnlijk precies waar u naar toe wilt met uw bedrijf. U bent bezig met groei, u ziet kansen en u schat de risico’s in. Voor uw bedrijf heeft u misschien allang een financiële planning in de vorm van een meerjarenbegroting gemaakt. Omdat u duidelijkheid wilt of omdat u bijvoorbeeld een lening heeft aangevraagd bij de bank. Maar hoe zit het met uw persoonlijke financiële planning?

Met een persoonlijk financieel plan krijgt u niet alleen inzicht in uw huidige inkomens- en vermogenssituatie, maar u ziet ook welke risico’s uw inkomen en vermogen kunnen aantasten, welke maatregelen u hiertegen kunt nemen en hoe u uw doelen kunt bereiken.
 

PLAN UW INKOMEN

Iedereen heeft dromen, ieder van ons denkt weleens na over de toekomst en ligt weleens wakker van mogelijke risico’s. Want wat gebeurt er als u ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, als u komt te overlijden of als u met pensioen gaat? Ook kan gedacht worden aan de gevolgen van (echt)scheiding en verkoop van uw onderneming. Is uw (gezins)inkomen dan nog toereikend? Met een inkomensplanning brengt u dit inkomen, de gevolgen van onverwachte situaties en uw wensen in kaart.

Wij maken gebruik van het professionele FIGLO-planningsprogramma, waarbij wij ook de fiscale gevolgen doorrekenen en afzonderlijk zichtbaar maken. Daarbij wordt bijvoorbeeld de reeds bestaande en eventueel toekomstige beperking in de renteaftrek eigen woningschuld meegenomen. Dit alles wordt ondersteund met inzichtelijke grafische weergaven. Zeker voor ondernemers is belangrijk is dat wij in onze rol van adviseur als geen ander in staat zijn om ook de financiële aspecten van uw onderneming en de eventuele staking of verkoop daarvan te doorgronden.

Uitgangspunt is uw huidige situatie en het consumptief besteedbaar inkomen: de totale inkomsten van u en uw partner (inclusief rente-inkomsten e.d.), verminderd met de vaste uitgaven en verrekend met alle fiscale aspecten. Denk aan de belasting in box 3, hypotheekrenteaftrek en de bijtelling van de auto van de zaak. Onder de inkomsten vallen ook eventuele toekomstige uitkeringen uit levensverzekering of te verwachten schenkingen/erfenissen. Onder de uitgaven vallen aflossingen op leningen, zoals de eigen woningschuld. Uit het inkomensoverzicht blijkt wat uw netto-inkomen verminderd met de vaste lasten in de toekomst is. U kunt hieruit ook afleiden hoe het (gezins)inkomen eruit ziet bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Met name voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico is het afsluiten van een passende verzekering belangrijk. Bij ondernemers kunnen we tevens rekening houden met de geschatte waardeontwikkeling van de onderneming en de gevolgen bij een eventuele verkoop. Is het (toekomstige) netto-inkomen niet toereikend voor het gewenste bestedingspatroon, dan kunt u hier tijdig op anticiperen.

Wanneer is het goed om extra aandacht aan uw inkomensplanning te besteden, zie hieronder een overzicht van bijzondere gebeurtenissen.

PENSIOENOPBOUW

Door de toenemende vergrijzing staat de AOW onder druk. De AOW-gerechtigde leeftijd is al omhoog gegaan. Bovendien voorziet de AOW alleen in een minimale levensbehoefte. U zult er dus zelf voor moeten zorgen dat u in de toekomst zonder geldzorgen kunt genieten van uw oude dag. Er zijn diverse mogelijkheden om pensioen op te bouwen, zoals via een pensioenverzekeraar, levensloopregeling of een (bancaire) lijfrenteverzekering. Als mkb-ondernemer in de inkomstenbelasting heeft u daarnaast de mogelijkheid om jaarlijks een percentage van de ondernemingswinst aan de fiscale oudedagsreserve toe te voegen, waarvoor later een lijfrente(verzekering) kan worden aangekocht. Als directeur-grootaandeehouder (dga)kunt u in uw vennootschap pensioen in eigen beheer opbouwen. Naast gewoon sparen voor uw oude dag kunt u ook vermogen opbouwen in bijvoorbeeld uw eigen woning (geleidelijke aflossing hypotheek) of onderneming en dat later gebruiken als oudedagsvoorziening.
 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Voor u als zelfstandig ondernemer of dga is er niets vanuit de overheid geregeld in het geval u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid te beperken, zult u dus zelf iets moeten regelen. Met de inkomensplanning kan uw adviseur uitrekenen hoeveel gezinsinkomen er overblijft bij arbeidsongeschiktheid en welke uitkering moet worden verzekerd om dit inkomen eventueel aan te vullen.
 

OVERLIJDEN

Komt u onverwachts vroeg te overlijden, dan heeft dit niet alleen financiële gevolgen voor uw gezin, maar mogelijk ook voor uw bedrijf. Er zijn echter zaken die u nu al kunt regelen om de gevolgen te beperken:

  1.  Sluit een overlijdensrisicoverzekering af om de hypotheek op uw privéwoning af te lossen
  2. Overweeg een compagnonsverzekering om uw zakelijke partners en uw erven te behoeden voor problemen bij het overnemen van uw aandeel in het bedrijf
  3. Denk aan een partner- en wezenpensioen om uw nabestaanden te verzekeren van inkomen. Heeft u het pensioen in uw vennootschap verzekerd, overweeg dan om het risico van overlijden te herverzekeren, wanneer de vennootschap anders niet aan haar pensioenverplichtingen zou kunnen blijven voldoen.
     
(ECHT)SCHEIDING

Wij kunnen ook de financiële gevolgen van een echtscheiding door een financiële planning inzichtelijk maken. Ook tijdens de echtscheidingsprocedure kan een financiële planning voor beide partners zijn nut bewijzen. Door duidelijkheid in de eigen toekomstige financiële positie kunnen beide partijen vaak sneller tot een aanvaardbare oplossing komen.
 

STAKING OF VERKOOP ONDERNEMING

Door staking of verkoop van uw onderneming wijzigt uw inkomens- en vermogenspositie vaak ingrijpend. Ook hiervoor kan een financiële planning zijn nut bewijzen, waarbij bijvoorbeeld wordt berekend welke verkoopopbrengst wenselijk is om in de toekomst financieel zorgeloos te kunnen leven.
 

PLAN UW VERMOGEN

In de inkomensplanning worden alle inkomsten en uitgaven meegenomen, dit resulteert in een jaarlijkse besparing of ontsparing. Zo krijgt u ook inzicht in uw vermogensontwikkeling. Bij vermogensplanning gaat het niet alleen om uw privévermogen, maar ook om het vermogen dat u opbouwt in uw bedrijf. Beide vermogens, zakelijk en privé, horen tot uw totale vermogen, maar worden (fiscaal) anders behandeld.
 

PRIVÉVERMOGEN

Uw privévermogen wordt volgens de belastingheffing belast in box 3. Uw vermogen wordt tot een jaarlijks vrijgesteld bedrag (heffingvrij vermogen) niet in de heffing betrokken en u betaalt hierover geen belasting. Het meerdere wordt wel belast. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat u een fictief rendement behaalt van 4%. Hierover bent u 30% belasting verschuldigd. Per saldo bent u 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd over uw vermogen. Waardestijgingen of -dalingen van uw vermogen evenals kosten worden niet in aanmerking genomen. Uw inboedel, personenauto’s, plezierboten en kunst (mits niet ter belegging) blijven onbelast en voor tweede woningen in het buitenland krijgt u belastingvrijstelling (aftrek elders belast).
 

ZAKELIJK VERMOGEN

Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting, dan wordt het vermogen binnen uw onderneming fiscaal als een apart vermogen behandeld. Bij een eenmanszaak bent u maximaal 52% inkomstenbelasting verschuldigd over het werkelijke rendement, inclusief waardeontwikkeling. Als liquiditeiten/beleggingen echter structureel overtollig zijn, worden zij belast als privévermogen in box 3.

Een besloten vennootschap is maximaal 25% vennootschapsbelasting verschuldigd over haar werkelijke rendement en de waardeontwikkeling. Daarnaast bent u als dga 25% inkomstenbelasting verschuldigd in box 2 over de waardestijging van de aandelen in de vennootschap bij realisatie daarvan . Hetzelfde geldt als u dividend ontvangt vanuit de vennootschap. De effectieve belastingdruk bedraagt bij de vennootschap daarom bijna 44% (= 25% + 25% van 75%).
 

VERMOGENSBESCHERMING DOOR PASSENDE ONDERNEMINGSSTRUCTUUR

Privé beleggen of zakelijk, zakelijk vermogen overhevelen naar privé of andersom, geld lenen van of aan de besloten vennootschap, wel of geen dividend uitkeren? Het zijn vragen die allemaal gevolgen kunnen hebben voor het totale vermogen. Daarnaast speelt ook de ondernemingsstructuur een grote rol. De ondernemingsvorm van uw bedrijf bepaalt of er een scheiding is tussen privé en zakelijk. Als het misgaat, bieden de eenmanszaak en de vof geen bescherming van het privé-vermogen (hoofdelijke aansprakelijkheid). Bij een besloten vennootschap is het privévermogen afgescheiden van de zaak. Gaat de vennootschap failliet, dan heeft dit normaal gesproken geen financiële consequenties voor uw privévermogen, tenzij bijvoorbeeld de bank een privé-borgstelling heeft gevraagd. Een optimale bescherming van het vermogen kan worden bereikt door het aangaan van een zogenaamde holdingstructuur, waarbij de overtollige (zakelijke) liquiditeiten zonder belastingheffing door de werk-B.V. aan de holding-B.V. kunnen worden uitgekeerd, zodat deze niet langer delen in het bedrijfsrisico van de werk-B.V.
 

TOT SLOT

Met een goed financieel plan krijgt u inzicht in uw financiële situatie, kunt u plannen maken voor de toekomst en bent u zich bewust van de financiële risico’s en mogelijkheden. Uw financiële plan is echter nooit af en moet waarschijnlijk regelmatig worden geactualiseerd. Dit laatste gaat met de door ons gebruikte FIGLO-software relatief snel. Samen met u kan uw ESJ-adviseur een passende inkomens- en vermogensplanning maken. Neem contact op met een van onze vestigingen en maak snel een afspraak, dan kunnen wij u laten zien wat u van een dergelijke planning kunt verwachten.

Bekijk naast het financieel plan ook de andere diensten die wij voor ondernemer & privé realiseren.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Theo van Vugt
Theo van Vugt

Belastingadviseur - Mediator

theo.van.vugt@esj.nl

+31 6 538 362 80