Het einde van het jaar nadert en 2024 staat voor de deur! Daarom is het goed om na te gaan wat u dit jaar op het gebied van salarisadministratie en personeelszaken nog moet regelen.
 

ESJ HELPT

Wij informeren u graag welke zaken voor uw salarisadministratie van belang zijn. U kunt daarvoor contact opnemen met uw eigen salariscontactpersoon, maar u mag ook mailen via sab@esj.nl.
 

AFSLUITEN SALARISADMINISTRATIE 2023

  • Geef mutaties vóór 10 december 2023 door.
    Deze deadline zorgt er voor dat wij de salarissen tijdig gereed hebben, zodat u de salarissen vóór de feestdagen van Kerst en Nieuwjaar kunt uitbetalen.

  • Afhandeling extra betalingen aan uw personeel.
    Wanneer wij na de salarisverwerking voor de maand december 2023 extra betalingen aan uw werknemers moeten verwerken, dan horen wij dit graag vóór 7 januari 2024. Op deze manier kunnen wij dit zonder boetes in de aangifte loonheffingen van december 2023 verwerken.
     

AANDACHTSPUNTEN AFSLUITING SALARISADMINISTRATIE 2023

Hieronder volgt een opsomming van zaken, die aandacht vereisen voordat het jaar wordt afgesloten. Mogelijk zijn bepaalde zaken bij u niet aan de orde of is één en ander al daadwerkelijk in de salarisadministratie verwerkt. Maar mocht dit niet het geval zijn of heeft u vragen over één van de onderstaande thema’s, neem dan gerust contact op met uw contactpersoon.
 

Werkkostenregeling (WKR)
Onlangs hebben wij u in dit artikel geïnformeerd over de werkkostenregeling.

In februari 2024 moet uit de administratie blijken welke vergoedingen en/of verstrekkingen u aan de vrije ruimte WKR hebt toegewezen. Het totaalbedrag aan verstrekkingen en vergoedingen wordt dan vergeleken met de definitieve vrije ruimte. Deze bedraagt in 2023 over de eerste € 400.000 aan loonsom 3% en daarboven 1,18% over de resterende totale loonsom. Als de vrije ruimte groter is dan het totaalbedrag van de aanwijzingen, dan bent u geen eindheffing verschuldigd. Overschrijdt het totaalbedrag van de aanwijzingen echter de vrije ruimte, dan moet u over het meerdere 80% eindheffing betalen.

Wij ontvangen graag de registratie van de vergoedingen en verstrekkingen die u aan de vrije ruimte heeft toegewezen met de eerste salarisverwerking 2024, doch uiterlijk met die van februari 2024, zodat wij de WKR 2023 kunnen verwerken in de aangifte loonheffing februari 2024.

Neem contact op met uw salariscontactpersoon van ESJ als er andere vergoedingen, verstrekkingen of toeslagen zijn waarvan u niet zeker weet of daar fiscale consequenties aan verbonden zijn, of als u op bepaalde punten graag een nadere toelichting ontvangt.
 

AANDACHTSPUNTEN SALARISADMINISTRATIE 2024

Eigenrisicodrager WIA
Laat ons weten wat uw keuze in 2024 is. Als u heeft besloten om per 1-1-2024 eigenrisicodrager voor de WGA te worden of juist terug te gaan naar het publieke stelsel, verzoeken wij u dit voor het einde van het jaar aan ons door te geven. Graag ontvangen wij dan ook een kopie van de bevestiging van de Belastingdienst.


Werkkostenregeling 2024
Ingaande 2024 zal de vrije ruimte van de werkkostenregeling aangepast worden.

Over de eerste € 400.000 aan fiscale loonsom wordt het opbouwpercentage verlaagd naar 1,92%. Over het meerdere blijft het opbouwpercentage 1,18%.
 

Nieuwe fiscale regels reiskostenvergoeding
De maximale onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar € 0,23. Hierover heeft u onlangs een aparte mail ontvangen waarbij u een keuze moest maken. 

Als u nog geen keuze gemaakt heeft, wilt u dit dan doorgeven vóór de salarisverwerking van januari 2024?

Een OV-kaart aan de werknemer aanbieden wordt ook makkelijker. Dit jaar moet u nog veel administratie bijhouden en eventueel nog loonheffing inhouden en afdragen als de werknemer de ov-kaart niet genoeg zakelijk gebruikt.
 

Wet toekomst pensioen
Per 1 januari 2024 gaat de toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen omlaag naar 18 jaar, ongeacht of de pensioenregeling al volgens het nieuwe pensioenstelsel is aangepast of niet.

Werknemers vanaf 18 jaar moeten vanaf 2024 worden aangemeld, maar let ook op een eigen regeling die niet gekoppeld is aan een Pensioenfonds.
 

Thuiswerkvergoeding
Thuiswerken hoort tegenwoordig bij het ‘nieuwe normaal’. Er zijn veel bedrijven waar medewerkers afwisselend thuis en op kantoor werken. De thuiswerkvergoeding valt binnen de WKR onder de gerichte vrijstellingen. Vanaf 1 januari 2023 kunnen werkgevers maximaal  € 2,15 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast vergoeden. Dit bedrag wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar waarschijnlijk € 2,35 per thuiswerkdag.
 

Introductie van het minimumuurloon
Vanaf 1 januari 2024 wordt het bestaande wettelijke minimumloon per loonperiode vervangen door een wettelijk minimumloon per uur. Dat betekent dat elke werknemer voor elk gewerkt uur minstens het wettelijke minimumuurloon moet ontvangen.

Het wettelijk minimumuurloon voor de eerste helft van 2024 zal € 13,27 bedragen voor medewerkers van 21 jaar of ouder. De werknemers die jonger zijn dan 21 jaar hebben recht op een percentage van dit minimumuurloon.

Dit brengt in sommige gevallen een grote wijziging met zich mee en de daarbij horende hogere loonkosten.
 

Wijzigingen Loonkostenvoordeel
De jeugd-LIV wordt afgeschaft per 1 januari 2024. Dat is een jaar eerder dan de afschaffing van het reguliere lage inkomensvoordeel (LIV). Deze wordt per 1 januari 2025 afgeschaft.

De bovengrens van het uurlooncriterium van het LIV daalt per 1 januari 2024 van 125% naar 104% van het wettelijk minimumloon (WML). Tot en met 2023 is één van de voorwaarden van het LIV dat het gemiddeld uurloon over een kalenderjaar tussen de 100% en 125% ligt.

Per 1 januari 2026 wordt het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers afgeschaft, omdat de doelmatigheid van de regeling beperkt is. Tot dat moment kunnen werkgevers het voordeel krijgen als zij werknemers van 56 jaar of ouder in dienst nemen vanuit een uitkering.
 

Gegevensverstrekking
Wij voeren uw salarisadministratie op basis van de door u verstrekte gegevens. Het is daarom van belang dat u alle benodigde gegevens ter verwerking in de salarisadministratie tijdig aan ons doorgeeft. Wij zijn uiteraard niet aansprakelijk voor zaken die niet in de salarisadministratie zijn verwerkt doordat deze niet of onjuist aan ons zijn doorgegeven.
 

BESCHIKKING WERKHERVATTINGSKAS 2024

Tenslotte vragen wij nog uw aandacht voor het volgende. Binnenkort zal u als verzekeringsplichtige werkgever de “beschikking werkhervattingskas 2024” van de Belastingdienst ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk om een kopie van deze beschikking aan ons toe te zenden via sab@esj.nlzodat wij in januari 2024 de salarisadministratie met de juiste gegevens kunnen opstarten. Hetzelfde geldt voor de afrekeningsnota’s 2023 van bedrijfstakpensioenfondsen, die wij graag op juistheid voor u controleren.

Wij vertrouwen erop u met deze aandachtspunten van dienst te zijn en staan uiteraard graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Auto 2.jpg
15/07/2024
Naheffing mrb bij schorsing en OVR-tarief of vrijstelling?

Als u uw auto langere tijd niet gebruikt, kunt u het kenteken laten schorsen. Kan dit een naheffing motorrijtuigenbelasting opleveren als het een auto betreft waarvoor u gebruikmaakt van de overgangsregeling oldtimers (OVR) of een vrijgestelde auto en u de auto tóch gebruikt?

Terugvragen.jpg
15/07/2024
Hebben schenkingen ‘vrij van recht’ invloed op box 3?

Bij een schenking is door de ontvanger ervan schenkbelasting verschuldigd. Bij een schenking ‘vrij van recht’ spreken schenker en ontvanger af dat de schenker deze belasting voor zijn rekening neemt. Welke effecten kan dit hebben op het vermogen en dus de verschuldigde belasting in box 3?

Zomer.jpg
15/07/2024
De zomer inluiden met uw personeel

Met de vakantie in zicht en de zon in aantocht organiseren veel werkgevers voor hun personeel een bedrijfsuitje of gezellige bijeenkomst op kantoor. Wat zijn de mogelijkheden hiervoor binnen de werkkostenregeling dit jaar?