Menigeen handelt in cryptovaluta. Fiscaal is de hamvraag of de winst die men met dergelijke handel realiseert, belast is. Waar is dit van afhankelijk? Is er nog verschil in fiscale behandeling als men dit via de BV doet? Wat heeft de rechter hierover beslist?  

Als u handelt in bitcoins, bent u allang geen uitzondering meer. De handel in cryptovaluta neemt al jaren achtereen toe. Naast bitcoins gaat het ook om cryptovaluta als Ethereum, Kyber en Maker. Maar als u meer dan incidenteel handelt in dergelijke valuta, is dit dan belast?  
 

IS ER FISCAAL GEZIEN EEN BRON VAN INKOMEN? 

Is er fiscaal gezien een bron van inkomen en is hierbij redelijkerwijs een voordeel te verwachten? De Belastingdienst vindt dat dit met betrekking tot de handel in cryptovaluta sterk afhankelijk is van de feiten en omstandigheden en bijv. van de vraag hoeveel computers er worden gebruikt als een handelaar zich toelegt op het zogenaamde ‘minen’ van cryptomunten. Is er sprake van speculeren en is het resultaat niet te beïnvloeden door de te verrichten arbeid, dan is er geen bron van inkomen en is belastingheffing dus niet aan de orde. Anderzijds betekent dit dat speculatieverliezen dan ook niet tot een fiscaal verlies leiden.  

Speculeren binnen IB-onderneming
Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting speculeert met duurzaam overtollige middelen, telt het resultaat ervan niet mee in uw winst of verlies. Duurzaam overtollige middelen behoren namelijk verplicht tot uw privévermogen en dus tot box 3. Is er sprake van beleggen met tijdelijk overtollige middelen op een zodanige wijze dat deze weer tijdig binnen de onderneming beschikbaar kunnen zijn, dan telt het resultaat wel mee voor de winst.  

Speculeren binnen een BV
Speculeert u binnen uw BV met vermogen uit uw BV, dan is het resultaat wel van invloed op de winst en is verlies dus aftrekbaar van het resultaat. Een BV drijft zijn onderneming namelijk met het gehele vermogen. Uit alle transacties moet wel blijken dat er met vermogen van de BV is gehandeld.  

Hieruit blijkt dat het sterk van de omstandigheden afhangt of er bij speculeren al dan niet sprake is van belastbaar resultaat. Dat geldt ook voor speculeren met cryptovaluta. Onlangs kwam een zaak voor de rechter, waarbij een belastingplichtige in zijn vrije tijd een algoritme had ontwikkeld met betrekking tot het handelen in cryptovaluta. Door gebruik te maken van imperfecties op de cryptovalutamarkten en het maken van koerswinsten, was het hem in 2017 gelukt hiermee ruim € 10,6 miljoen te verdienen. Hiermee waren jaarlijks tienduizenden transacties gemoeid. De vraag was of de speculatiewinst belast behoorde te worden. De inspecteur vond van wel, de belastingplichtige van niet.  
 

VOLGENS RECHTER GEEN BRON VAN INKOMEN 

De rechter stelde vast dat er geen sprake was van structureel positieve resultaten die verband hielden met de verrichte arbeid. Het positieve resultaat was veeleer te danken aan de wisselende koersen (waarop de belastingplichtige geen invloed had) en niet zozeer aan het ontwikkelde algoritme. Dit bleek onder meer uit het feit dat er een jaar later juist aanzienlijke koersverliezen waren geleden. Er was redelijkerwijs dus geen voordeel te verwachten, aldus de rechter, dus was er geen bron van inkomen en was belastingheffing dan ook niet aan de orde. 

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Box 3.jpg
20/06/2024
Hoge Raad doet belangrijke uitspraak over box 3

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat wanneer het werkelijk rendement op het box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire rendement, de box 3-belasting op basis van het lagere werkelijk behaalde rendement mag worden berekend.

Leren.jpg
11/06/2024
Inzetten op een leven lang ontwikkelen in uw organisatie?

Met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM) ontvangt u maximaal € 24.999 subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.

Vakantie.jpg
11/06/2024
Slim verlofbeheer: Verhoog werkplezier en effectiviteit

Een goed verlofbeleid biedt mogelijkheden om de tevredenheid en betrokkenheid van uw team te verhogen. Zorg dat uw beleid voldoet aan de wetgeving en de behoeften van uw team. Dit draagt bij aan een positieve werkcultuur.