Het huidige box 3-stelsel gaat uit van de volgende 3 vermogenscategorieën met ieder een eigen forfaitair rendement:

  • Banktegoeden

  • Overige bezittingen (onder meer beleggingen en vastgoed)

  • Schulden
     

Werkelijk rendement

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld, dat in de situatie waarin het werkelijk rendement op het box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire rendement, de box 3-belasting op basis van het lagere werkelijk behaalde rendement mag worden berekend.

De Hoge Raad geeft aan, dat bij de vaststelling van het werkelijk rendement het gehele vermogen (dus met inbegrip van banktegoeden) in box 3 moet worden betrokken, zonder aftrek van het heffingsvrije vermogen (2024: € 57.000 per belastingplichtige).

Volgens de Hoge Raad bestaat het werkelijk rendement uit:

  • Alle reguliere inkomsten (bijv. rente, huur en dividend) in het belastingjaar.

  • De gerealiseerde waardeontwikkelingen in het belastingjaar.

  • De ongerealiseerde waardeontwikkelingen in het belastingjaar.
     

Kosten zijn niet aftrekbaar. Rentekosten van schulden, die tot het box 3-vermogen behoren, zijn wel aftrekbaar.

Bij de bepaling van het rendement in een jaar wordt geen rekening gehouden met positieve of negatieve rendementen in andere jaren.

Het is aan de belastingplichtige om aan te tonen dat zijn werkelijk rendement lager is dan het forfaitaire rendement. Als de belastingplichtige dat kan aantonen krijgt hij rechtsherstel.

Wij merken nog op, dat de Hoge Raad heeft aangegeven, dat het huidige box 3-stelsel voldoet voor belastingplichtigen met alleen banktegoeden in box 3. Deze belastingplichtigen kunnen op grond van de uitspraak van de Hoge Raad dus geen rechtsherstel krijgen.

In een eerste reactie geeft de Staatssecretaris van Financiën aan dat hij circa 8 weken nodig heeft voor de bestudering van de uitspraak van de Hoge Raad. Daarna zal hij aangeven welke mogelijkheden zijn verkend en waar nog eventuele vraagstukken resteren. Het is de bedoeling dat vervolgens politieke besluitvorming plaatsvindt door het volgende kabinet.

Belastingplichtigen voor wie de uitspraak van de Hoge Raad gevolgen heeft, zullen een brief ontvangen van de Belastingdienst. Zij hoeven volgens de staatssecretaris niets te doen en zullen worden geïnformeerd, zodra er meer duidelijkheid is. Naar verwachting komt de Belastingdienst met een digitaal formulier om het werkelijk rendement in een belastingjaar te onderbouwen.

Uiteraard houden wij het bovenstaande nauwlettend in de gaten.

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Auto 2.jpg
15/07/2024
Naheffing mrb bij schorsing en OVR-tarief of vrijstelling?

Als u uw auto langere tijd niet gebruikt, kunt u het kenteken laten schorsen. Kan dit een naheffing motorrijtuigenbelasting opleveren als het een auto betreft waarvoor u gebruikmaakt van de overgangsregeling oldtimers (OVR) of een vrijgestelde auto en u de auto tóch gebruikt?

Terugvragen.jpg
15/07/2024
Hebben schenkingen ‘vrij van recht’ invloed op box 3?

Bij een schenking is door de ontvanger ervan schenkbelasting verschuldigd. Bij een schenking ‘vrij van recht’ spreken schenker en ontvanger af dat de schenker deze belasting voor zijn rekening neemt. Welke effecten kan dit hebben op het vermogen en dus de verschuldigde belasting in box 3?

Zomer.jpg
15/07/2024
De zomer inluiden met uw personeel

Met de vakantie in zicht en de zon in aantocht organiseren veel werkgevers voor hun personeel een bedrijfsuitje of gezellige bijeenkomst op kantoor. Wat zijn de mogelijkheden hiervoor binnen de werkkostenregeling dit jaar?