De alsmaar stijgende woningprijzen brengen met zich mee dat er bij overlijden vaak een groot verschil zit tussen de WOZ-waarde en de marktprijs van de eigen woning. Door de nalatenschap slim te verdelen, kunt u erfbelasting besparen: lees verder! 
 

WOZ-waarde belangrijk bij overlijden 

WOZ-waarde en marktwaarde
Bij overlijden is er erfbelasting verschuldigd over de WOZ-waarde van de eigen woning en niet over de marktwaarde. Bij overlijden in 2022 is de peildatum voor de WOZ-waarde van de eigen woning 1 januari 2021.  

Een praktijkvoorbeeld
Stel dat vader en moeder (met 2 kinderen en getrouwd in gemeenschap van goederen) een eigen woning hebben met een WOZ-waarde van € 500.000. De marktwaarde van de woning is € 600.000. Als vader als eerste komt te overlijden, mogen de erfgenamen (moeder en de kinderen) in de aangifte erfbelasting de woning aangeven voor € 250.000 in plaats van € 300.000. 

Renteafspraken vastleggen
Als bij overlijden van vader eigendom van de woning volledig aan moeder wordt toebedeeld, ontstaat er een overbedelingsschuld van moeder aan de kinderen. Deze overbedelingsschuld is een niet-direct opeisbare schuld. De erfgenamen kunnen in onderling overleg deze schuld al dan niet rentedragend maken. De huidige Successiewet 1956 staat hier een rentepercentage toe van (maximaal) 6% samengesteld. In vergelijking met de huidige lage markttarieven kan dit percentage voordelig uitpakken bij het overlijden van de langstlevende.
 

Erfbelasting druk(ken)  

Hoe is dit goed geregeld?
Estateplanning binnen de familie komt er vaak op neer dat de erfgenamen bij het eerste overlijden (vader) proberen te vermijden dat er al meteen 20% erfbelasting betaald moet worden. Tip: Een insteek daarbij kan zijn om de eerste tariefschijven bij de kinderen te laten ‘vollopen’ tegen 10% erfbelasting. Op deze manier kan er per kind een overbedelingsschuld van (maximaal) € 138.942 worden gecreëerd. Dat is de 10% belaste erfrechtelijke verkrijging (€ 151.984) minus € 13.042 aan door moeder voorgeschoten erfbelasting (cijfers 2022). De juiste maatvoering bij het laten ‘vollopen’ is alleen mogelijk, als er een testament is gemaakt waarmee een legaat aan de langstlevende kan worden gegeven.  

6% samengestelde rente geeft extra effect!
Als moeder bijvoorbeeld 10 jaar na vader komt te overlijden, is haar overbedelingsschuld (€ 138.942) bij 6% samengestelde rente opgelopen naar € 248.824. In vergelijking met de start is dat een aangroei van € 109.888 (€ 248.824 -/- € 138.942). Deze aangroei kan ieder kind in de toekomst een besparing aan erfbelasting opleveren van € 21.976 (20% x € 109.888).  

Overbedelingsschuld op marktwaarde inzetten
Wanneer men in de akte van verdeling gebruik maakt van het eerdergenoemde waardeverschil (€ 100.000) tussen de marktwaarde (bijvoorbeeld aan de hand van een taxatierapport) en de WOZ-waarde, ontstaat een overbedelingsschuld die € 33.333 hoger is. Op basis van 6% samengestelde rente ontstaat dan na 10 jaar een schuld aan de kinderen van € 59.098. Deze schuld levert de kinderen nog eens een extra besparing aan erfbelasting op van € 11.820 (20% x € 59.098).  
 

Wat brengt de toekomst?  

Het is niet uit te sluiten dat het kabinet in de toekomst de tarieven van de erfbelasting verhoogt en het percentage van 6% samengestelde rente in de Successiewet 1956 verlaagt. Het valt echter ook te verwachten dat bestaande akten van verdeling, waarin is gekozen voor 6% samengestelde rente, geëerbiedigd worden. Reden te meer om de onderlinge overbedelingsschuld dan zo hoog mogelijk vast te stellen. 
 

Door de eigen woning in de aangifte erfbelasting tegen de WOZ-waarde aan te geven, maar in de akte van verdeling uit te gaan van de hogere marktwaarde, kunt u bij overlijden van de langstlevende ouder erfbelasting besparen! 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...