De alsmaar stijgende woningprijzen brengen met zich mee dat er bij overlijden vaak een groot verschil zit tussen de WOZ-waarde en de marktprijs van de eigen woning. Door de nalatenschap slim te verdelen, kunt u erfbelasting besparen: lees verder! 
 

WOZ-WAARDE BELANGRIJK BIJ OVERLIJDEN 

WOZ-waarde en marktwaarde
Bij overlijden is er erfbelasting verschuldigd over de WOZ-waarde van de eigen woning en niet over de marktwaarde. Bij overlijden in 2024 is de peildatum voor de WOZ-waarde van de eigen woning 1 januari 2023.  

Een praktijkvoorbeeld
Stel dat vader en moeder (met 2 kinderen en getrouwd in gemeenschap van goederen) een eigen woning hebben met een WOZ-waarde van € 700.000. De marktwaarde van de woning is € 800.000. Als vader als eerste komt te overlijden, mogen de erfgenamen (moeder en de kinderen) in de aangifte erfbelasting de woning aangeven voor € 350.000 in plaats van € 400.000. 

Renteafspraken vastleggen
Als bij overlijden van vader eigendom van de woning volledig aan moeder wordt toebedeeld, ontstaat er een overbedelingsschuld van moeder aan de kinderen. Deze overbedelingsschuld is een niet-direct opeisbare schuld. De erfgenamen kunnen in onderling overleg deze schuld al dan niet rentedragend maken. De huidige Successiewet 1956 staat hier een rentepercentage toe van (maximaal) 6% samengesteld. In vergelijking met de huidige lage markttarieven kan dit percentage voordelig uitpakken bij het overlijden van de langstlevende.
 

ERFBELASTING DRUK(KEN)  

Hoe is dit goed geregeld?
Estate planning binnen de familie komt er vaak op neer dat de erfgenamen bij het eerste overlijden (vader) proberen te vermijden dat er al meteen 20% erfbelasting betaald moet worden. 

Tip: Een insteek daarbij kan zijn om de eerste tariefschijf bij de kinderen te laten ‘vollopen’ tegen 10% erfbelasting. Op deze manier kan er per kind een overbedelingsschuld van (maximaal) € 162.318 worden gecreëerd. Dat is de 10% belaste erfrechtelijke verkrijging (€ 177.555) minus € 15.237 aan door moeder voorgeschoten erfbelasting (cijfers 2024). De juiste maatvoering bij het laten ‘vollopen’ is alleen mogelijk, als er een testament is gemaakt waarmee een legaat aan de langstlevende kan worden gegeven.  

6% samengestelde rente geeft extra effect!
Als moeder bijvoorbeeld 10 jaar na vader komt te overlijden, is haar overbedelingsschuld (€ 162.318) bij 6% samengestelde rente opgelopen naar € 290.687. In vergelijking met de start is dat een aangroei van € 128.369 (€ 290.687 -/- € 162.318). Deze aangroei kan ieder kind in de toekomst een besparing aan erfbelasting opleveren van € 25.674 (20% x € 128.369). 

Overbedelingsschuld op marktwaarde inzetten
Wanneer men in de akte van verdeling gebruik maakt van het eerdergenoemde waardeverschil (€ 100.000) tussen de marktwaarde (bijvoorbeeld aan de hand van een taxatierapport) en de WOZ-waarde, ontstaat een overbedelingsschuld die € 33.333 hoger is. Op basis van 6% samengestelde rente ontstaat dan na 10 jaar een schuld aan de kinderen van € 59.694. Deze schuld levert de kinderen nog eens een extra besparing aan erfbelasting op van € 11.939 (20% x € 59.694). 
 

WAT BRENGT DE TOEKOMST?  

Het is niet uit te sluiten dat het kabinet in de toekomst de tarieven van de erfbelasting verhoogt en het percentage van 6% samengestelde rente in de Successiewet 1956 verlaagt. Het valt echter ook te verwachten dat bestaande akten van verdeling, waarin is gekozen voor 6% samengestelde rente, geëerbiedigd worden. Reden te meer om de onderlinge overbedelingsschuld dan zo hoog mogelijk vast te stellen. 
 

Door de eigen woning in de aangifte erfbelasting tegen de WOZ-waarde aan te geven, maar in de akte van verdeling uit te gaan van de hogere marktwaarde, kunt u bij overlijden van de langstlevende ouder erfbelasting besparen! 

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over schenken en nalaten

Schenken en meteen teruglenen

U wilt aan uw kinderen schenken, maar toch de beschikking over het geld houden. Dan leent u het geschonken bedrag weer meteen van uw kinderen. Dit is een gewilde manier van vermogensoverdracht naar een volgende generatie. Doe het wel correct!

Fiscaal gunstig schenken aan (klein)kinderen

Ieder jaar bestaat er de mogelijkheid om schenkingen te doen aan (klein)kinderen zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is. Dit pakt ook gunstig uit voor de erfbelasting. Wat zijn nu de schenkingsvrijstellingen voor 2023?

Extra belastingvoordeel via een periodieke gift

Steeds meer goeddoelinstellingen zijn afhankelijk van giften. Ondersteunt u deze goede doelen via giften, dan zijn deze onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hoe werkt dat?

Onverwachte schuld voor erfgenaam

Wat moet u doen als u als erfgenaam te maken krijgt met een onverwachte schuld? We lichten het toe aan de hand van een voorbeeld!

Stiefkinderen erfrechtelijk gelijk stellen met eigen kinderen

Wettelijk is het zo geregeld dat de eigen kinderen een andere positie hebben dan de stiefkinderen. Toch is het mogelijk om voor het erfrecht en voor de erfbelasting de stiefkinderen gelijk te stellen met de eigen kinderen.

Schenken bij leven

Schenken bij leven is vrijwel altijd leuker dan iets nalaten bij uw dood. Bovendien is het voor de ontvanger fiscaal voordelig. Toch zijn er bij schenken ook wel wat haken en ogen.

Biologisch kind altijd recht op kindvrijstelling en laag tarief erfbelasting

Kinderen van de erflater hebben recht op het lage tarief voor de erfbelasting en op de kindvrijstelling. Maar hoe zit dat als er geen sprake is van een familierelatie en als het kind niet door de biologische vader is erkend?

Erfenis niet naar koude kant

Sinds 2018 geldt dat erfenissen, legaten en schenkingen automatisch privévermogen van het eigen kind zijn. Betekent dit nu dat een uitsluitingsclausule in het testament niet meer nodig is? Wat is goed om te bewaken en te (laten) regelen?

Laat de hond of kat goed verzorgd achter

Na het overlijden van “het baasje” blijft het huisdier vaak onverzorgd achter. De vraag is dan wie zich over het dier gaat ontfermen. U kunt dat in uw testament goed regelen.

Bij vereffening van erfenis dwarsliggende erfgenaam aanpakken

Erfenissen kunnen beneficiair worden aanvaard. Alle erfgenamen worden dan samen tot vereffenaars benoemd. In de praktijk loopt dat niet altijd even lekker. Wat heeft de Rechtbank hier over beslist? Hoe kunt u dit beter (laten) regelen?

Fiscaal keuzetestament

Bij het opstellen van een testament staat het verzorgingskarakter van de langstlevende partner en kinderen veelal voorop. Ook overige nabestaandenvoorzieningen dienen meegenomen te worden.

Ik-Opa/Oma-Clausule

Door een 'ik-opa/oma-clausule' vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen.