Erfenissen kunnen beneficiair worden aanvaard. Alle erfgenamen worden dan samen tot  vereffenaars benoemd. In de praktijk loopt dat niet altijd even lekker. Wat heeft de Rechtbank hier over beslist? Hoe kunt u dit beter (laten) regelen?

Testament
Miep is ongehuwd en heeft geen kinderen. Ze heeft een testament waarbij ze haar neven en nichten tot erfgenamen heeft benoemd, ieder van hen voor een gelijk deel. In het testament heeft ze geen executeur benoemd.

Beneficiair aanvaarden: niet privé aansprakelijk
Als Miep overlijdt, wordt haar nalatenschap (erfenis) door de erfgenamen beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) aanvaard. Ze hebben geen overzicht van de bezittingen en schulden van Miep en willen niet in privé aansprakelijk worden gesteld als mocht blijken dat er meer schulden zijn dan bezittingen. Alleen erfgenamen die de nalatenschap zuiver hebben aanvaard  kunnen in privé aansprakelijk gesteld worden.
 

Vereffening van de nalatenschap volgens wettelijke regels

Als er sprake is van beneficiaire aanvaarding, moet de nalatenschap worden vereffend volgens de regels van de wet. Alle erfgenamen worden dan samen tot vereffenaars benoemd. Ze kunnen hun bevoegdheden als vereffenaars alleen gezamenlijk uitoefenen. 

Tip: Als de erflater bij testament een executeur heeft benoemd en deze kan bewijzen dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende zijn om daaruit alle schulden van de erflater te voldoen, dan hoeft de nalatenschap niet te worden vereffend volgens de wet en worden er ook geen vereffenaars benoemd.

Boedelbeschrijving met overzicht van bezittingen en schulden
Door de erfgenamen wordt een boedelbeschrijving opgesteld om een overzicht te hebben van alle bezittingen en schulden van Miep. De boedelbeschrijving moet ter inzage worden gelegd bij de boedelnotaris of, als deze ontbreekt, bij de griffie van de rechtbank. Alle vereffenaars moeten de boedelbeschrijving ondertekenen.

Dwarsliggende erfgenaam
Trix, een van de erfgenamen, weigert te tekenen. Ze voelt zich door de andere erfgenamen buitengesloten. Volgens haar wordt ze op geen enkele wijze betrokken bij de besluitvorming over de afwikkeling van de nalatenschap.

Geeft nooit thuis, ondanks aangetekende brieven
De andere erfgenamen zeggen dat ze meerdere malen hebben geprobeerd om Trix te bereiken, maar ze geeft nooit thuis. Ze kunnen aangetekende brieven laten zien die naar haar zijn toegezonden. Alle post is terug gestuurd, omdat Trix weigert deze in ontvangst te nemen. Ook heeft ze de stukken niet opgehaald bij het afgiftepunt van de post.
 

Rechtbank: dwarsligger blokkeert onterecht nalatenschap

De Rechtbank stelt vast dat de nalatenschapsafwikkeling wordt geblokkeerd, omdat Trix weigert te tekenen. Schuldeisers kunnen niet worden betaald. Ook kan de nalatenschap niet worden verdeeld. De overige erfgenamen hebben genoeg moeite gedaan om met Trix in contact te komen, maar dat is niet gelukt. Dus gebruikt de rechter zijn bevoegdheid  om te bepalen dat de overige erfgenamen de vereffeningsprocedure zonder Trix kunnen voortzetten. Deze beschikking wordt ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. Wanneer Trix tegen de uitspraak in beroep zou willen gaan, dan leidt dat dus niet tot vertraging!

Als u te maken heeft met een erfgenaam die de afwikkeling van een nalatenschap pertinent blokkeert, laat de rechter dan bepalen of de nalatenschap zonder de dwarsligger kan worden afgehandeld. Maar beter is om vantevoren een executeur in het testament te benoemen; is het saldo van de nalatenschap positief, dan hoeft er niet te worden vereffend.

 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...

Lees meer over

Loading...

Fiscaal gunstig schenken aan (klein)kinderen

Ieder jaar bestaat er de mogelijkheid om schenkingen te doen aan (klein)kinderen zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is. Dit pakt ook gunstig uit voor de erfbelasting. Wat zijn nu de schenkingsvrijstellingen voor 2023?

Extra belastingvoordeel via een periodieke gift

Steeds meer goeddoelinstellingen zijn afhankelijk van giften. Ondersteunt u deze goede doelen via giften, dan zijn deze onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hoe werkt dat?

Onverwachte schuld voor erfgenaam

Wat moet u doen als u als erfgenaam te maken krijgt met een onverwachte schuld? We lichten het toe aan de hand van een voorbeeld!

Stiefkinderen erfrechtelijk gelijk stellen met eigen kinderen

Wettelijk is het zo geregeld dat de eigen kinderen een andere positie hebben dan de stiefkinderen. Toch is het mogelijk om voor het erfrecht en voor de erfbelasting de stiefkinderen gelijk te stellen met de eigen kinderen.

Schenken bij leven beter met de warme dan met de koude hand

Schenken bij leven is vrijwel altijd leuker dan iets nalaten bij uw dood. Bovendien is het voor de ontvanger fiscaal voordelig. Toch zijn er bij schenken ook wel wat haken en ogen.

Biologisch kind altijd recht op kindvrijstelling en laag tarief erfbelasting

Kinderen van de erflater hebben recht op het lage tarief voor de erfbelasting en op de kindvrijstelling. Maar hoe zit dat als er geen sprake is van een familierelatie en als het kind niet door de biologische vader is erkend?

Erfenis niet naar koude kant

Sinds 2018 geldt dat erfenissen, legaten en schenkingen automatisch privévermogen van het eigen kind zijn. Betekent dit nu dat een uitsluitingsclausule in het testament niet meer nodig is? Wat is goed om te bewaken en te (laten) regelen?

Stijgende huizenprijzen: erfbelasting besparen

De alsmaar stijgende woningprijzen brengen met zich mee dat er bij overlijden vaak een groot verschil zit tussen de WOZ-waarde en de marktprijs van de eigen woning. Door de nalatenschap slim te verdelen, kunt u erfbelasting besparen.

Laat de hond of kat goed verzorgd achter

Na het overlijden van “het baasje” blijft het huisdier vaak onverzorgd achter. De vraag is dan wie zich over het dier gaat ontfermen. U kunt dat in uw testament goed regelen.

Fiscaal keuzetestament

Bij het opstellen van een testament staat het verzorgingskarakter van de langstlevende partner en kinderen veelal voorop. Ook overige nabestaandenvoorzieningen dienen meegenomen te worden.

Ik-Opa/Oma-Clausule

Door een 'ik-opa/oma-clausule' vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen.

Toon meer informatie

Toon minder informatie