Na het overlijden van “het baasje” blijft het huisdier vaak onverzorgd achter. De vraag is dan wie zich over het dier gaat ontfermen. U kunt dat in uw testament goed regelen. Wat wordt bedoeld met een testamentaire last? Wat als die niet wordt nagekomen? Wat is raadzaam om te doen en goed om te weten?
 

Niets geregeld voor het huisdier

Trees is weduwe. Voor de gezelligheid heeft ze een hond gekocht genaamd Rex. Ze vraagt zich af wie er voor Rex gaat zorgen als ze zou overlijden. Ze heeft een zoon en een dochter, maar die hebben geen belangstelling. Wordt er niets geregeld, dan is het de vraag waar Rex terechtkomt. In het slechtste geval is dat in het asiel of krijgt hij een spuitje om in te slapen. 
 

Testamentaire last

Om dat te voorkomen, kan Trees een testament maken waarin een last wordt opgenomen voor haar beide erfgenamen (haar zoon en dochter). Een testamentaire last is een verplichting die een erflater (Trees) oplegt aan één of meer erfgenamen of legatarissen. De verplichting kan worden opgenomen ten behoeve van de erflater, van een andere persoon of in het algemeen belang. 
 

Last wordt niet uitgevoerd

Een testamentaire last kan, de term zegt het al, behoorlijk lastig zijn. De erfgenaam op wie de last rust kan in de verleiding komen om de last voor het gemak maar even te vergeten. De erflater die de last heeft opgelegd is immers inmiddels overleden en kan niet meer controleren of de last ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
 

Sanctie: recht als erfgenaam vervalt

Als de last door een erfgenaam niet wordt uitgevoerd, kan dit ertoe leiden dat zijn recht als erfgenaam vervallen wordt verklaard. Hij kan dan geen aanspraak meer maken op (zijn deel van) de erfenis. Het verzoek tot vervallenverklaring kan bij de rechter worden ingediend door iedere onmiddellijk belanghebbende. Dat is iedereen die als ‘lastbevoordeelde’ belang heeft bij de uitvoering van de last.
 

Morele verplichting

En daar schuilt voor Trees (en voor Rex!) meteen het addertje onder het gras. Want het begrip ‘onmiddellijk belanghebbende’ moet strikt worden uitgelegd. Rex is geen persoon die als onmiddellijk belanghebbende kan worden beschouwd. Juridisch gezien kan hij niet voor zijn eigen recht opkomen. De last die Trees in haar testament heeft opgenomen, moet daarom worden beschouwd als een zware morele verplichting voor haar kinderen om Rex te verzorgen na haar overlijden. Dat kan door niemand worden afgedwongen.
 

Last voor executeur werkt beter

Het zou beter zijn als Trees in haar testament een executeur benoemt aan wie de last wordt opgelegd. Als Trees duidelijk aan hem uitlegt wat de bedoeling is, kan deze executeur na haar overlijden bekijken op welke wijze Rex het beste wordt verzorgd. Dat kan bij een van de erfgenamen zijn. Maar als die daar geen zin in hebben, kan de executeur ook een andere verblijfplaats zoeken waar Rex liefdevol wordt verzorgd. Dat heeft meer kans van slagen dan wanneer deze taak wordt overgelaten aan twee onwillige erfgenamen.
 

Wijzigen of opheffen van de last

Als een last té bezwaarlijk is om uit te voeren, kan degene op wie de last rust (erfgenaam, legataris of executeur) aan de rechter vragen om de last te wijzigen of zelfs geheel op te heffen. De rechter zal dat verzoek toewijzen als het vanwege gewijzigde omstandigheden na het overlijden van de erflater niet meer mogelijk of gerechtvaardigd is om de last uit te voeren.

 

In een testament kan de verplichting worden opgenomen voor de erfgenamen om het huisdier van de erflater te verzorgen. Die verplichting is echter niet afdwingbaar en moet daarom alleen worden gezien als een morele verplichting. Het is beter om in het testament een executeur te benoemen aan wie de last wordt opgelegd.

 

 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...

Lees meer over

Loading...

Fiscaal gunstig schenken aan (klein)kinderen

Ieder jaar bestaat er de mogelijkheid om schenkingen te doen aan (klein)kinderen zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is. Dit pakt ook gunstig uit voor de erfbelasting. Wat zijn nu de schenkingsvrijstellingen voor 2023?

Extra belastingvoordeel via een periodieke gift

Steeds meer goeddoelinstellingen zijn afhankelijk van giften. Ondersteunt u deze goede doelen via giften, dan zijn deze onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hoe werkt dat?

Onverwachte schuld voor erfgenaam

Wat moet u doen als u als erfgenaam te maken krijgt met een onverwachte schuld? We lichten het toe aan de hand van een voorbeeld!

Stiefkinderen erfrechtelijk gelijk stellen met eigen kinderen

Wettelijk is het zo geregeld dat de eigen kinderen een andere positie hebben dan de stiefkinderen. Toch is het mogelijk om voor het erfrecht en voor de erfbelasting de stiefkinderen gelijk te stellen met de eigen kinderen.

Schenken bij leven beter met de warme dan met de koude hand

Schenken bij leven is vrijwel altijd leuker dan iets nalaten bij uw dood. Bovendien is het voor de ontvanger fiscaal voordelig. Toch zijn er bij schenken ook wel wat haken en ogen.

Biologisch kind altijd recht op kindvrijstelling en laag tarief erfbelasting

Kinderen van de erflater hebben recht op het lage tarief voor de erfbelasting en op de kindvrijstelling. Maar hoe zit dat als er geen sprake is van een familierelatie en als het kind niet door de biologische vader is erkend?

Erfenis niet naar koude kant

Sinds 2018 geldt dat erfenissen, legaten en schenkingen automatisch privévermogen van het eigen kind zijn. Betekent dit nu dat een uitsluitingsclausule in het testament niet meer nodig is? Wat is goed om te bewaken en te (laten) regelen?

Stijgende huizenprijzen: erfbelasting besparen

De alsmaar stijgende woningprijzen brengen met zich mee dat er bij overlijden vaak een groot verschil zit tussen de WOZ-waarde en de marktprijs van de eigen woning. Door de nalatenschap slim te verdelen, kunt u erfbelasting besparen.

Bij vereffening van erfenis dwarsliggende erfgenaam aanpakken

Erfenissen kunnen beneficiair worden aanvaard. Alle erfgenamen worden dan samen tot vereffenaars benoemd. In de praktijk loopt dat niet altijd even lekker. Wat heeft de Rechtbank hier over beslist? Hoe kunt u dit beter (laten) regelen?

Fiscaal keuzetestament

Bij het opstellen van een testament staat het verzorgingskarakter van de langstlevende partner en kinderen veelal voorop. Ook overige nabestaandenvoorzieningen dienen meegenomen te worden.

Ik-Opa/Oma-Clausule

Door een 'ik-opa/oma-clausule' vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen.

Toon meer informatie

Toon minder informatie