Voor ANBI's geldt een publicatieverplichting. De reden hiervoor is de toegenomen vraag naar transparantie.
 

WAT MOET EEN ANBI OPENBAAR MAKEN?

De volgende gegevens van de ANBI moeten via het internet openbaar worden gemaakt:

 • de naam van de instelling
 • het door de Kamer van Koophandel toegekende (RSIN)nummer
 • de contactgegevens van de instelling
 • de doelstelling van de instelling
 • een (beknopt) beleidsplan waarin is weergegeven op welke wijze de ANBI van plan is om in de komende jaren haar doelstelling te verwezenlijken
 • de bestuurssamenstelling (functies en daarbij toegekende bevoegdheden)
 • het beloningsbeleid van het in dienst zijnde personeel, waarbij normaliter volstaan kan worden met een verwijzing naar de van toepassing zijnde CAO of salarisregeling
 • een (beknopt) jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten en
 • een financiële verantwoording

Bovenstaande gegevens kunnen op de eigen website gepubliceerd worden , maar dit kan ook op een website van een organisatie waarbij de ANBI is aangesloten. Wanneer de ANBI niet aan de publicatieverplichting voldoet, kan de ANBI-status worden ingetrokken. Om te waarborgen dat ANBI’s zich aan de regels houden, is er een meldpunt ‘Misbruik ANBI’ door de belastingdienst ingesteld. Meldingen kunnen gemaild worden naar MeldpuntMisbruikANBI@belastingdienst.nl
 

DE FINANCIËLE VERANTWOORDING

De verantwoording van een boekjaar dat eindigt per 31 december moet voor 1 juli van het daaropvolgende jaar openbaar zijn. Daarin moeten de volgende zaken zijn opgenomen

 • de balans
 • de staat van Baten en Lasten
 • een toelichting

De staat van Baten en Lasten dient inzicht te geven in:

 1. de kosten van beheer
 2. de opbrengst fondsenwerving
 3. een opgave van de totaal ontvangen donaties
 4. de opbrengsten uit ontvangen nalatenschappen
 5. de personeelsbeloningen

Het is niet verplicht om de verantwoording door een accountant te laten controleren, behalve als een subsidieverstrekker of een andere stakeholder dit eist. Het is wel aan te bevelen om de verantwoording door een specialist te laten beoordelen. Dit draagt bij aan de transparantie van de ANBI.
 

ESJ BIEDT DE VOLGENDE ONDERSTEUNING VOOR ANBI’S:
 • Controle van de gehele verantwoording (hoge mate van zekerheid)
 • Beoordelen van de verantwoording (beperkte mate van zekerheid)
 • Gerichte werkzaamheden; het uitvoeren van specifieke werkzaamheden, resulterend in een rapport van bevindingen.

Kom in contact met de specialisten van ESJ! Wij informeren u graag nader over de mogelijkheden van social entrepreneurship.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...