Begin april is de langverwachte voortgangsbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verschenen. Hierin geeft hij een update over de hervorming van het arbeidsmarktbeleid in Nederland. Hoewel er nog niks definitief is, lijkt het er wel op dat er flink wat wijzigingen doorgevoerd gaan worden. Wij nemen u in deze update graag op hoofdlijnen mee in de wijzigingen.

Het pakket maatregelen dat is gepresenteerd moet ervoor zorgen dat er meer inkomenszekerheid komt voor werkenden en dat zelfstandigen een betere positie krijgen. Echter, de overheid wil er ook voor zorgen dat ondernemers wendbaar kunnen blijven. Hierdoor zou werkgeverschap aantrekkelijker moeten worden en zouden ondernemers sneller kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving.
 

VOORKOMEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID

Werkenden krijgen niet altijd het type contract dat past bij de aard van het werk. Hierdoor werkt men soms (gedwongen) schijnzelfstandigheid in de hand. De overheid wil stimuleren dat structureel werk plaatsvindt in een duurzame arbeidsrelatie, oftewel op basis van een arbeidsovereenkomst. Daarom worden er specifieke regels verbonden aan het werken op ZZP-basis, denk aan

  • een minimumuurtarief en

  • strengere handhaving van het zogenaamde gezagscriterium.

Daarmee worden ZZP-constructies enkel nog mogelijk voor zeer tijdelijk werk of werkzaamheden waarvoor speciale expertise nodig is. Deze maatregelen moeten bijdragen aan een gelijker speelveld tussen zelfstandigen en werknemers, alsook het verminderen van oneigenlijke prikkels om te werken met en als (schijn)zelfstandigen.
 

VERPLICHTE AOV VOOR ZZP’ERS

Voor ZZP’ers komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, zodat zij een vangnet hebben ingeval van arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering zal verplicht worden voor alle IB-ondernemers, zowel zonder als met personeel.
 

OPROEPOVEREENKOMSTEN

Werknemers (met uitzondering van scholieren en studenten) die op basis van een oproepovereenkomst werken, krijgen meer inkomens- en roosterzekerheid. Oproepconstructies, zoals nul-uren en min-max, worden daarmee afgeschaft. Het uitgangspunt wordt dat er een basiscontract komt met een vast aantal uur, waarbij een bandbreedte (130% van het minimaal aantal uren) wordt gesteld waarbinnen een werknemer moet komen werken. Hierbuiten mag de werknemer weigeren om te komen werken. Zo weten werknemers waar ze aan toe zijn, maar blijft ook enige flexibiliteit gewaarborgd voor werkgevers.
 

PREMIEDIFFERENTIATIE WW

Voor arbeidsovereenkomsten onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang geldt dat op deze dienstverbanden de lage WW-premie van toepassing is. Overwerk tot en met 30% van het aantal contracturen is mogelijk onder de lage WW-premie, boven dit percentage moet alsnog (met terugwerkende kracht) hoge WW-premie worden betaald. Voor contracten boven de 30 uur per week wordt een uitzondering gemaakt, waardoor overwerk niet meer ‘gestraft’ wordt met toepassing van de hoge WW-premie. Voor contracten onder de 30 uur per week blijft de premiedifferentiatie gehandhaafd.  
 

UITZENDOVEREENKOMSTEN

Uitzendkrachten krijgen sneller zekerheid, de fase waarin de meeste contracten mogen worden gegeven wordt namelijk aanzienlijk verkort naar 52 weken. Daarnaast krijgen uitzendkrachten recht op het volledige arbeidsvoorwaardenpakket zoals deze geldt bij de inlener, hiermee voorkomt men oneerlijke concurrentie.
 

KETENREGELING

Op dit moment is het nog mogelijk om gedurende een periode van 3 jaar, 3 tijdelijke contracten te geven. Indien er een tussenpoos tussen zit van 6 maanden, gaat de keten opnieuw lopen en mag je wederom 3 contracten geven in 3 jaar tijd. Dit heeft in de praktijk geresulteerd in zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werknemers voor 6 maanden elders moeten gaan werken om vervolgens weer terug te komen bij de oude werkgever. Om dit te voorkomen wordt de tussenpoos verruimd naar 5 jaar, hierdoor krijgen werknemers sneller een vast dienstverband.
 

EINDE RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN EERSTE SPOOR NA 1 JAAR

Kleine en middelgrote werkgevers krijgen de mogelijkheid om, in gezamenlijk overleg met de werknemer, het eerste spoor te beëindigen na 52 weken. Voor ondernemers komt er daardoor meer duidelijkheid of een zieke werknemer duurzaam vervangen kan worden. Er wordt momenteel gewerkt aan procedurele regels, zodat er voor beide partijen duidelijkheid komt.
 

CALAMITEITENREGELING PERSONEELSBEHOUD

Er komt een calamiteiten- en crisisregeling voor ondernemers, zodat zij in extreme omstandigheden hun personeel kunnen behouden. Deze regeling loopt voor maximaal 6 maanden, waarbij de werknemers tijdelijk ander of minder werk mogen verrichten. Ondernemers kunnen hiervoor een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

De minister is van plan om het maatregelenpakket deze zomer aan te bieden via internetconsultatie, zodat hij de voorstellen in Q1-2024 kan indienen bij de Tweede Kamer. De komende tijd zullen wij de ontwikkelingen nauw in de gaten houden. Zodra er meer bekend is, zullen wij u uiteraard meteen informeren!

Heeft u vragen over wat de wijzigingen concreet voor uw onderneming gaan betekenen? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs!

Neem contact op

*
*
*
*
*

Meer blogs

Grip op verzuim, alles in één dossier

Data speelt een cruciale rol om de huidige situatie omtrent verzuim binnen de organisatie te bepalen. Hoe kunt u deze informatie registreren? We nemen u mee in de diverse modules.

Sprake van verzuim? We nemen u mee in de re-integratieverplichtingen

Indien een medewerker arbeidsongeschikt raakt, hebben zowel medewerker als werkgever re-integratieverplichtingen. De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel de re-integratie van zieke medewerkers te bevorderen en zo langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Gezonde werknemers, gezonde resultaten

Het welzijn van werknemers is van essentieel belang voor het succes van elke organisatie. Er zijn talrijke motiverende factoren om te investeren in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie. Maar hoe pakt u dit aan?

Optimaliseer vitaliteit door de inzet van een fitness en/of fietsenregeling

Uw werknemers in beweging krijgen is één manier om de vitaliteit te vergroten. Als werkgever kunt u hieraan bijdragen door een fitness en/of fietsregeling aan te bieden aan uw werknemers. Maar hoe zitten deze regelingen in elkaar en wat hebben ze voor gevolgen op de loonstrook van uw werknemer?

Evalueren en digitaliseren

Voor het automatiseren van de gesprekscyclus maken we bij ESJ HR- en Salarisadvies gebruik van het HR-totaalpakket Daywize.

Implementatie van een gesprekscyclus

Als uw doel is om talent te behouden en een gezonde werkcultuur te bevorderen, dan is het implementeren van een gesprekscyclus, gericht is op dialoog en het voeren van constructieve gesprekken tussen werkgevers en werknemers, van onschatbare waarde.