Natuurlijk is een hoog ziekteverzuim binnen een bedrijf niet fijn. Ook medewerkers die frequent kort ziek zijn, hebben invloed op de bedrijfsvoering. Om dit aan te pakken, kunt u bijvoorbeeld wachtdagen invoeren. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen?  
 

Hoofdregel: loon doorbetalen 

Verplicht loon door betalen als hoofdregel
Als een werknemer door ziekte zijn werk niet kan doen, geldt de hoofdregel dat men als werkgever verplicht is (een deel van) het loon door te betalen. Op grond van de wet moet minimaal 70% van het loon doorbetaald worden tijdens ziekte, maar minimaal het minimumloon. Uit de cao of de arbeidsovereenkomst kan echter blijken dat er een hoger percentage van het loon tijdens ziekte uitbetaald moet worden.  

Afwijken van hoofdregel via wachtdagen
U mag van de hoofdregel afwijken en met uw werknemers afspreken dat u 1 of 2 wachtdagen instelt bij verzuim. Tijdens deze dag(en) hoeft u geen loon door te betalen of u spreekt af dat u de wachtdag in mindering brengt op het bovenwettelijk verlof van de werknemer. Bovenwettelijk verlof zijn alle verlofuren die het wettelijk minimum van 4 keer het aantal uren per week overstijgen.  

Doorlopende ziekte binnen 4 weken bewaken
Als een werknemer zich binnen 4 weken voor de tweede keer ziekmeldt, is er sprake van een doorlopende ziekteperiode. Wachtdagen mogen dan niet voor de tweede keer ingehouden worden. 4 Weken na de laatste ziekmelding start er een nieuwe periode en mogen er opnieuw wachtdagen worden ingehouden. Het is raadzaam om misverstanden te voorkomen. Registreer dus alle ziekmeldingen goed en vermeld de wachtdagen op de salarisstrook van uw medewerker. 

Realiseer de schriftelijke overeenstemming
Om wachtdagen te kunnen toepassen, moet dit schriftelijk met de werknemer afgesproken zijn. Neem daarvoor een bepaling op in de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement en verwijs in de arbeidsovereenkomst naar dit reglement of eventueel naar de cao. Raadpleeg uw cao, want sommige cao’s verbieden wachtdagen juist. Als u het bedrijfsreglement tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst wijzigt, moet de werknemer hier schriftelijk mee instemmen. De OR heeft instemmingsrecht bij het invoeren van wachtdagen.  
 

Wat zijn de voordelen en de nadelen hiervan? 

Voordelen
Het grootste voordeel van wachtdagen is het terugdringen van het (kortdurend) ziekteverzuim. Bovendien kan het de verzuimkosten verminderen, eventueel leiden tot een hogere productiviteit en daarmee tot betere bedrijfsresultaten.  

Nadelen
Wachtdagen is een negatieve arbeidsvoorwaarde en kan leiden tot minder motivatie op de werkvloer. Werknemers die eigenlijk ziek zijn, zullen toch aan het werk gaan en andere collega’s of klanten aansteken. Er zullen echter ook werknemers zijn die zich - vanwege de wachtdagen - langer ziek houden dan nodig is. Plan in dat geval een consult met de bedrijfsarts in, zodat deze kan toetsen of de werknemer daadwerkelijk ziek is.  

Denk ook na over invoeren van positieve arbeidsvoorwaarden
Deze nadelen kunnen een reden zijn om juist een verzuimbonus toe te kennen, zoals het toekennen van een geldbedrag of een extra vrije dag als een werknemer zich niet ziek meldt. Een andere oplossing is om nadere regels voor de wachtdagen op te stellen, zodat ze wat sympathieker overkomen. Denk hierbij aan het niet toepassen van de wachtdagen bij ziekte na een bedrijfsongeval.  

 

Voer wachtdagen in om (kortdurend) ziekteverzuim terug te dringen. U vermindert hiermee de verzuimkosten en bevordert een hogere productiviteit. Realiseer dat deze wachtdagen schriftelijk vastgelegd zijn in de arbeidsovereenkomst. Wees alert op de nadelen, met werknemers die ziek komen werken en anderen kunnen aansteken. Overweeg een verzuimbonus als positieve arbeidsvoorwaarde.  

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina

Meer blogs

Loading...

Personeelstekort oplossen via AOW’er?

Veel branches hebben te kampen met een personeelstekort. Hoe kan het inzetten van krachten die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, een oplossing bieden?

Verbod op nevenwerkzaamheden nog toegestaan?

Per 1 augustus a.s. wordt de richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd. Wat betekent dit voor het verbod op nevenwerkzaamheden?

Per 1 augustus 2022 nieuwe regels voor arbeidsvoorwaarden

De Europese richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden stelt nieuwe minimumrechten en regels vast voor de informatie die werknemers moeten krijgen over hun arbeidsvoorwaarden.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): wat zijn de regels?

De staatssecretaris stuurt brieven naar ondernemers/werkgevers om hen te attenderen op de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. Hoe zit het met de regels waaraan u zich als werkgever moet houden?

Gezonde leef– en eetgewoontes bevorderen

Onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat het voor veel werkgevers moeilijk is om ongezonde leef- en eetgewoontes van medewerkers te bespreken. Wordt dit als bemoeizuchtig of als goed werkgeverschap ervaren? Hoe pakt u dit goed aan?

(Taal)certificaat nog niet behaald, automatisch ontslag?

U stelt uw werknemer in staat om een cursus Nederlands te volgen en spreekt af dat het certificaat binnen een bepaalde tijd behaald moet zijn, anders wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Kunt u dit zo overeenkomen met uw werknemer?