ZIEKTEVERZUIMCIJFERS KENNEN NIEUWE PIEK. MAAR WAT ALS EEN ZIEKE MEDEWERKER ZICH NIET HOUDT AAN DE REGELS?

Recent werd bekend gemaakt dat het aantal ziekmeldingen onder medewerkers in september voor het eerst sinds februari weer gestegen is. Medewerkers hebben vaker griep en melden zich ook veel ziek vanwege stress, die mogelijk met de zogenaamde herfstdip te maken heeft. Pieken in de verzuimcijfers in deze periode zijn normaal, maar neemt niet weg dat verzuim een grote impact heeft op de werkvloer. Als werkgever hoopt u natuurlijk dat medewerkers er alles aan doen om zo snel mogelijk de werkzaamheden te hervatten. In de praktijk blijkt dat helaas niet altijd het geval.

Maar wat doet u nu precies als een medewerker zich niet aan de regels houdt? U heeft als werkgever de mogelijkheid om het loon op te schorten of het loon stop te zetten. Afhankelijk van de afspraken of regels die niet worden nagekomen kiest u voor één van de twee opties. Beide maatregelen zijn erop gericht om de medewerker alsnog te laten meewerken aan re-integratie. Ik neem u hieronder mee in de mogelijkheden die u als werkgever heeft.
 

LOON OPSCHORTEN

Als werkgever heeft u de mogelijkheid om zogenaamde "controlevoorschriften" voor ziekte of arbeidsongeschiktheid vast te stellen, dat wil zeggen de verplichtingen die een medewerker moet nakomen tijdens verzuim. Deze voorschriften zijn vaak opgenomen in de arbeidsovereenkomst, een personeelshandboek of een verzuimprotocol. Hierbij kunt u denken aan verplichtingen zoals het op bepaalde wijze melden van ziekte, het regelmatig contact houden met u als werkgever of het verplichte bezoek aan de bedrijfsarts.

Als u geen contact kunt krijgen met de medewerker of als de medewerker niet opdaagt voor een afspraak bij de bedrijfsarts, kunt u als werkgever het loon opschorten. Dit betekent dat u het loon mag inhouden totdat de medewerker weer meewerkt. Daarna moet het ingehouden loon alsnog (met terugwerkende kracht) aan de medewerker worden betaald.
 

LOON STOPZETTEN

Als werkgever kunt u het loon volledig stopzetten als een medewerker zich niet houdt aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot ziekteverzuim. Denk hierbij aan situaties waarin

  • de arbeidsongeschiktheid opzettelijk is veroorzaakt,

  • de medewerker zijn herstel vertraagt of belemmert,

  • de medewerker weigert passende arbeid te verrichten of

  • indien de medewerker weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren of bijstellen van het plan van aanpak.

Als één van bovenstaande situaties zich voordoet, heeft de medewerker überhaupt geen recht op loon, ook niet met terugwerkende kracht. In sommige gevallen kunt u het loon zowel opschorten als ook stopzetten. 
 

WAT ALS SANCTIES GEEN EFFECT HEBBEN?

Hebben de loonsancties niet het gewenste effect opgeleverd en blijft de medewerker afspraken niet nakomen? In het uiterste geval is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter. Let wel op dat u in dit soort gevallen als werkgever echt alles gedaan moet hebben om de medewerker aan te sporen om zich alsnog aan de afspraken te houden. Loonsancties zijn hierbij een essentiële stap, tezamen met het hebben van een waterdicht dossier met onder andere een deskundigenoordeel van het UWV.

Laat u als werkgever altijd goed informeren, zodat u de juiste sanctie kunt toepassen. Dit is van groot belang voor het nemen van vervolgstappen. Mocht u een sanctie gaan opleggen, doe dit dan altijd schriftelijk en onder vermelding van de reden waarom u deze stap neemt. Heeft u een medewerker die zich niet aan de afspraken houdt? De HR-adviseurs en Arbeidsjuristen van ESJ kijken graag met u mee wat de mogelijkheden zijn!

Neem contact op

*
*
*
*
*

Meer blogs

Nieuwe werknemer ziek bij indiensttreding

Een zieke werknemer kan heel wat geld, tijd en energie kosten. Dit is vervelend voor de werknemer zelf, maar ook de werkgever zit er niet op te wachten. Wat doet u als een nieuwe werknemer meteen bij indiensttreding meldt dat hij ziek is?

Arbeidsmarktwetgeving op de schop

Begin april is de voortgangsbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verschenen. Hierin geeft hij een update over de hervorming van het arbeidsmarktbeleid in Nederland.

Mag u arbeidsvoorwaarden (tussentijds) wijzigen?

Arbeidsvoorwaarden wijzigen mag niet, tenzij...

Verkeersboetes belastingvrij vergoeden aan werknemers?

Wanneer uw werknemer bij de uitvoering van zijn werk een verkeersovertreding begaat, rijst de vraag of u de boete belastingvrij mag vergoeden. Dat geldt zeker als uw werknemer op uw verzoek te hard reed. Wat is er hier fiscaal bekeken mogelijk?

Disfunctionerende werknemer: arbeidsovereenkomst ontbinden?

Stel, u heeft een werknemer die onvoldoende functioneert. U moet het disfunctioneren bespreken met de werknemer en een verbetertraject mogelijk maken. Hoe werkt dit? Wanneer mag u de werknemer ontslaan?

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd?

Uw werknemer wil na de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerken in uw onderneming. Welke regels gelden er voor deze werknemers en wat gaat er gelden met ingang van 1 juli 2023?