Steeds meer goeddoelinstellingen zijn afhankelijk van giften. Ondersteunt u deze goede doelen via giften, dan zijn deze onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hoe werkt dat?   

Voldoen aan voorwaarden voor giftenaftrek
Allereerst moet het gaan om een gift die u giraal overmaakt. Sinds 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar, omdat men daarmee te veel kan sjoemelen. Vervolgens kunt u niet aan iedere organisatie een fiscaal aftrekbare gift doen. Het moet gaan om een zogenaamde ‘ANBI (algemeen nut beogende instelling)’ of een vereniging. Via de website van de Belastingdienst kunt u opzoeken of het door u beoogde goede doel daadwerkelijk de ANBI-status heeft.  

Eenmalige giften of periodieke giften?
Verder bestaat er een belangrijk onderscheid tussen gewone, eenmalige en periodieke giften. Voor eenmalige giften geldt dat deze aftrekbaar zijn in uw aangifte inkomstenbelasting, maar wel met beperkingen. Hiervoor geldt namelijk een drempelbedrag van 1% van uw inkomen met een minimum van € 60. Wat u meer heeft gegeven, mag u aftrekken tot maximaal 10% van uw inkomen.  
 

BIJ PERIODIEKE GIFTEN GEEN LAST VAN DREMPELBEDRAG OF MAXIMUM? 

U kunt er ook voor kiezen om niet eenmalig, maar periodiek te schenken aan een ANBI. In dat geval wordt de aftrekbaarheid van uw giften in principe niet beperkt door een drempelbedrag of maximum. Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:  

  1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. 

  1. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar, langer mag ook. 

  1. U heeft vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijv. na 5 jaar. Overlijdt u voordat deze termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden. 

 

MAXIMALISERING AFTREK PERIODIEKE GIFT TOT € 250.000 IN VERBAND MET BEPERKING MISBRUIK 

De aftrek voor periodieke giften is gemaximaliseerd tot € 250.000, omdat er geen drempel was opgenomen in de wet. In praktijk werd hiervan 'misbruik' gemaakt door ter hoogte van het inkomen in box 1 een periodieke gift te doen aan de door de belastingplichtige zelf opgerichte ANBI. Om dit misbruik te verminderen, is de aftrek in 2022 gemaximaliseerd tot € 250.000 per belastingplichtige per jaar. Voor fiscaal partners geldt dat zij gezamenlijk maximaal € 250.000 per jaar in aftrek kunnen brengen. De aftrek van periodieke giften aan ANBI’s is dus gemaximeerd tot € 250.000 per jaar. Dit bedrag is echter zo hoog dat de meeste belastingplichtigen hiervan weinig merken! 

Overgangsregeling
Periodieke giften die vóór 4 oktober 2022, 16.00 uur zijn aangegaan, blijven volledig aftrekbaar tot en met 31 december 2026 wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden zoals hiervoor vermeld. 

Belangrijk is de schriftelijke vastlegging
U moet uw periodieke gift wel schriftelijk vastleggen. Dit kan via een bij de notaris opgemaakte akte of via een overeenkomst die u sluit met de ANBI. Een voorbeeldovereenkomst vindt u op de website van de Belastingdienst. Zorg ervoor dat u eerst een overeenkomst sluit en pas daarna uw periodieke gift overmaakt. Een gift die u deed vóór het sluiten van de overeenkomst, is namelijk een gewone gift.  

Periodieke giften aan een vereniging
Schenkt u niet aan een ANBI, maar aan een vereniging, dan mag u alleen periodieke giften aftrekken. Eenmalige giften aan een vereniging zijn namelijk niet aftrekbaar. Daarnaast moet de vereniging ook aan enkele voorwaarden voldoen:  

  • De vereniging heeft 25 of meer leden. 

  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat de vereniging via een notaris is opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

  • De vereniging maakt geen winst en hoeft dus geen aangifte vennootschapsbelasting te doen. 
     

CULTURELE SCHENKINGEN: AFTREK EXTRA VERHOGEN 

Ten slotte nog aandacht voor een bijzondere ontvanger van uw gift, een culturele instelling, zoals een museum, bibliotheek of schouwburg. Om schenkingen aan dergelijke organisaties te stimuleren, mag u hierbij fiscaal meer aftrekken. Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen, maar maximaal met € 1.250 (voor fiscaal partners samen). De extra aftrek geldt voor periodieke giften en voor gewone giften. Bij gewone giften houdt u wel rekening met de drempel en het maximum.  
 

De aftrek van periodieke giften aan ANBI’s  is gemaximeerd tot € 250.000 per jaar. Dit bedrag is echter zo hoog dat de meeste belastingplichtigen hiervan weinig merken. Sluit eerst een overeenkomst en maak pas daarna uw periodieke gift over. 

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over schenken en nalaten

Schenken en meteen teruglenen

U wilt aan uw kinderen schenken, maar toch de beschikking over het geld houden. Dan leent u het geschonken bedrag weer meteen van uw kinderen. Dit is een gewilde manier van vermogensoverdracht naar een volgende generatie. Doe het wel correct!

Fiscaal gunstig schenken aan (klein)kinderen

Ieder jaar bestaat er de mogelijkheid om schenkingen te doen aan (klein)kinderen zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is. Dit pakt ook gunstig uit voor de erfbelasting. Wat zijn nu de schenkingsvrijstellingen voor 2023?

Onverwachte schuld voor erfgenaam

Wat moet u doen als u als erfgenaam te maken krijgt met een onverwachte schuld? We lichten het toe aan de hand van een voorbeeld!

Stiefkinderen erfrechtelijk gelijk stellen met eigen kinderen

Wettelijk is het zo geregeld dat de eigen kinderen een andere positie hebben dan de stiefkinderen. Toch is het mogelijk om voor het erfrecht en voor de erfbelasting de stiefkinderen gelijk te stellen met de eigen kinderen.

Schenken bij leven

Schenken bij leven is vrijwel altijd leuker dan iets nalaten bij uw dood. Bovendien is het voor de ontvanger fiscaal voordelig. Toch zijn er bij schenken ook wel wat haken en ogen.

Biologisch kind altijd recht op kindvrijstelling en laag tarief erfbelasting

Kinderen van de erflater hebben recht op het lage tarief voor de erfbelasting en op de kindvrijstelling. Maar hoe zit dat als er geen sprake is van een familierelatie en als het kind niet door de biologische vader is erkend?

Erfenis niet naar koude kant

Sinds 2018 geldt dat erfenissen, legaten en schenkingen automatisch privévermogen van het eigen kind zijn. Betekent dit nu dat een uitsluitingsclausule in het testament niet meer nodig is? Wat is goed om te bewaken en te (laten) regelen?

Stijgende huizenprijzen

De alsmaar stijgende woningprijzen brengen met zich mee dat er bij overlijden vaak een groot verschil zit tussen de WOZ-waarde en de marktprijs van de eigen woning. Door de nalatenschap slim te verdelen, kunt u erfbelasting besparen.

Laat de hond of kat goed verzorgd achter

Na het overlijden van “het baasje” blijft het huisdier vaak onverzorgd achter. De vraag is dan wie zich over het dier gaat ontfermen. U kunt dat in uw testament goed regelen.

Bij vereffening van erfenis dwarsliggende erfgenaam aanpakken

Erfenissen kunnen beneficiair worden aanvaard. Alle erfgenamen worden dan samen tot vereffenaars benoemd. In de praktijk loopt dat niet altijd even lekker. Wat heeft de Rechtbank hier over beslist? Hoe kunt u dit beter (laten) regelen?

Fiscaal keuzetestament

Bij het opstellen van een testament staat het verzorgingskarakter van de langstlevende partner en kinderen veelal voorop. Ook overige nabestaandenvoorzieningen dienen meegenomen te worden.

Ik-Opa/Oma-Clausule

Door een 'ik-opa/oma-clausule' vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen.