Ieder jaar bestaat er de mogelijkheid om schenkingen te doen aan (klein)kinderen zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is. Dit pakt ook gunstig uit voor de erfbelasting. Wat zijn nu de schenkingsvrijstellingen voor 2024? 
 

Voordelig voor schenk- en erfbelasting

U kunt via schenkingen aan (klein)kinderen hen financieel steunen. Daarbij is schenken ook een goede optie om vermogen fiscaal gunstig over te hevelen naar de volgende generatie(s). Door handig gebruik te maken van de jaarlijks vrijgestelde bedragen kunt u niet alleen betaling van schenkbelasting, maar ook van erfbelasting voorkomen. Immers, hoe meer vermogen er naar de kinderen wordt overgeheveld, des te kleiner is het vermogen dat ze uiteindelijk als erfenis verkrijgen.  

Actuele vrijgestelde bedragen. In 2024 gelden de volgende fiscale schenkingsvrijstellingen:  

  • aan ieder kind € 6.633 en aan ieder kleinkind € 2.658 

  • aan ieder kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig € 31.813 

  • aan ieder kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig € 66.268, onder voorwaarde dat dit geld wordt gebruikt voor studie of opleiding 

 

HOE LEGT U DIT CORRECT VAST? 

Voor het doen van een schenking hoeft u geen notaris in te schakelen. Een overboeking naar de bankrekening van de (klein)kinderen onder vermelding van ‘schenking’ is voldoende. Ook is het niet verplicht om de schenking schriftelijk vast te leggen, maar om de volgende redenen is het raadzaam om dat toch te doen: 

  • Voor derden (erfgenamen) is daarmee duidelijk dat het om een schenking gaat en niet om een geldlening of een (koop)overeenkomst. 

  • De schenker bepaalt dat de schenking altijd privévermogen blijft van het eigen (klein)kind, ongeacht of hij/zij in gemeenschap van goederen is gehuwd (‘uitsluitingsclausule’). Sinds 1 januari 2018 staat dit ook in de wet, maar dat geldt niet voor huwelijken die vóór deze datum zijn aangegaan. 

  • De schenker kan bepalen of de begiftigde de schenking al dan niet moet inbrengen in de nalatenschap van de schenker (verrekenen met diens erfdeel). 

  • De datum waarop de schenking is gedaan, is dan voor iedereen duidelijk. Dit geldt ook als bewijs voor de Belastingdienst. 
     

MOGELIJKHEID VAN SCHENKEN EN SCHULDIG BLIJVEN 

Zijn er te weinig liquide middelen voor schenkingen, dan is het mogelijk om jaarlijks een schenking te doen aan de kinderen, waarna de ouders het bedrag van de schenking schuldig blijven. Daardoor bouwen de ouders bij de kinderen een schuld op, die elk jaar groter wordt. Na overlijden mag deze schuld worden afgetrokken van de erfenis die de kinderen verkrijgen. Daarover hoeft dan geen erfbelasting te worden betaald. Over de schuld moeten de ouders jaarlijks 6% rente voldoen. Nadeel is wel dat de schenking en schuldigerkenning elk jaar opnieuw moeten worden vastgelegd in een notariële akte. Met deze kosten moet u dus rekening houden! 
 

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen zonder schenkbelasting, kan via het benutten van de fiscaal vrijgestelde bedragen. Dat is later ook gunstig voor de erfbelasting. Via het schriftelijk vastleggen van de  schenking regelt u de zaken die voor elke schenking belangrijk zijn, zoals het duidelijke bewijs van de (datum van de) schenking. 

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over schenken en nalaten

Schenken en meteen teruglenen

U wilt aan uw kinderen schenken, maar toch de beschikking over het geld houden. Dan leent u het geschonken bedrag weer meteen van uw kinderen. Dit is een gewilde manier van vermogensoverdracht naar een volgende generatie. Doe het wel correct!

Extra belastingvoordeel via een periodieke gift

Steeds meer goeddoelinstellingen zijn afhankelijk van giften. Ondersteunt u deze goede doelen via giften, dan zijn deze onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hoe werkt dat?

Onverwachte schuld voor erfgenaam

Wat moet u doen als u als erfgenaam te maken krijgt met een onverwachte schuld? We lichten het toe aan de hand van een voorbeeld!

Stiefkinderen erfrechtelijk gelijk stellen met eigen kinderen

Wettelijk is het zo geregeld dat de eigen kinderen een andere positie hebben dan de stiefkinderen. Toch is het mogelijk om voor het erfrecht en voor de erfbelasting de stiefkinderen gelijk te stellen met de eigen kinderen.

Schenken bij leven

Schenken bij leven is vrijwel altijd leuker dan iets nalaten bij uw dood. Bovendien is het voor de ontvanger fiscaal voordelig. Toch zijn er bij schenken ook wel wat haken en ogen.

Biologisch kind altijd recht op kindvrijstelling en laag tarief erfbelasting

Kinderen van de erflater hebben recht op het lage tarief voor de erfbelasting en op de kindvrijstelling. Maar hoe zit dat als er geen sprake is van een familierelatie en als het kind niet door de biologische vader is erkend?

Erfenis niet naar koude kant

Sinds 2018 geldt dat erfenissen, legaten en schenkingen automatisch privévermogen van het eigen kind zijn. Betekent dit nu dat een uitsluitingsclausule in het testament niet meer nodig is? Wat is goed om te bewaken en te (laten) regelen?

Stijgende huizenprijzen

De alsmaar stijgende woningprijzen brengen met zich mee dat er bij overlijden vaak een groot verschil zit tussen de WOZ-waarde en de marktprijs van de eigen woning. Door de nalatenschap slim te verdelen, kunt u erfbelasting besparen.

Laat de hond of kat goed verzorgd achter

Na het overlijden van “het baasje” blijft het huisdier vaak onverzorgd achter. De vraag is dan wie zich over het dier gaat ontfermen. U kunt dat in uw testament goed regelen.

Bij vereffening van erfenis dwarsliggende erfgenaam aanpakken

Erfenissen kunnen beneficiair worden aanvaard. Alle erfgenamen worden dan samen tot vereffenaars benoemd. In de praktijk loopt dat niet altijd even lekker. Wat heeft de Rechtbank hier over beslist? Hoe kunt u dit beter (laten) regelen?

Fiscaal keuzetestament

Bij het opstellen van een testament staat het verzorgingskarakter van de langstlevende partner en kinderen veelal voorop. Ook overige nabestaandenvoorzieningen dienen meegenomen te worden.

Ik-Opa/Oma-Clausule

Door een 'ik-opa/oma-clausule' vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen.