Schenken bij leven (met de warme hand)

Schenken bij leven is vrijwel altijd leuker dan iets nalaten bij uw dood. Bovendien is het voor de ontvanger fiscaal voordelig. Toch zijn er bij schenken ook wel wat haken en ogen.  
 

BESCHIKKINGSMACHT OVER VERMOGEN KWIJT 

Een belangrijk nadeel van schenken is dat u in beginsel de beschikkingsmacht over uw vermogen kwijt bent. Dit nadeel is met name van belang als uw oudedagsvoorziening in de vorm van bijvoorbeeld pensioen tekortschiet om uw toekomstige uitgaven te dekken. U wilt dan toch het liefst een deel van uw vermogen achter de hand houden. Hier is weliswaar met een zogenaamde ‘papieren schenking’ wel een mouw aan te passen, maar dit vereist het nodige regelwerk o.a. afstemming met uw adviseur en een gang naar de notaris.  

Schenkbelasting: vrijstellingen benutten
Het meest genoemde argument om nog bij leven te schenken zijn de jaarlijkse vrijstellingen. Zo mag een ouder aan een kind in 2024 € 6.633 belastingvrij schenken en hoeft er alleen over het meerdere met de Belastingdienst afgerekend te worden. Voor kleinkinderen is dit € 2.658. Daarnaast gelden er, onder voorwaarden, voor kinderen eenmalige specifieke vrijstelling van € 31.813 en € 66.268 (voor een dure studie), het meerdere is belast.  

Erfbelasting kent ook vrijstellingen!
Echter, ook de erfbelasting kent een aantal vrijstellingen. Voor kinderen en kleinkinderen bedraagt deze € 25.187. Heeft u bijvoorbeeld 5 kinderen en 10 kleinkinderen, dan kunt u ervoor kunnen kiezen om van uw vermogen sowieso 15 x € 25.187 = € 377.805 achter de hand te houden, zonder dat dit bij uw overlijden tot de heffing van erfbelasting hoeft te leiden. Als u uw vermogen alleen aan uw kinderen wilt nalaten, is de vrijstelling slechts 5 x € 25.187 = € 125.935. Een kleinkind kan zijn erfdeel desgewenst ook eerder krijgen, maar dan betaalt hij wel € 4.055 schenkbelasting.  

Vrijstelling eigen woning
De vrijstelling voor de schenking van een woning of vermogen dat voor de aankoop van een eigen woning gebruikt gaat worden, is per 1 januari 2024 afgeschaft.

 

GUNSTIGE BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING 

Ondernemers kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van een belangrijke faciliteit in de erf- en schenkbelasting, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Deze regeling houdt in dat er bij schenking of vererving van een onderneming of aanmerkelijkbelangaandelen in een BV een forse vrijstelling geldt van schenk- of erfbelasting. Een van de voorwaarden is dat de ontvanger minstens 5 jaar het bedrijf voortzet en de BV-aandelen niet binnen deze periode verkoopt. De verkrijgers van BV-aandelen hoeven het niet zelf voort te zetten, maar kunnen bijvoorbeeld ook een directeur aanstellen.  

Forse vrijstelling BOR
De vrijstelling voor de BOR bedraagt in 2024 € 1.325.253 plus 83% van het meerdere. Bij gebruik van deze optie bespaart bijvoorbeeld uw kind ongeveer € 380.000 aan schenkbelasting als de waarde van het bedrijf bijvoorbeeld € 2 miljoen bedraagt. Deze optie is fiscaal dus veel voordeliger dan zelf uw bedrijf te verkopen en de opbrengst te schenken.  

De vrijstelling voor de BOR wijzigt per 1 januari 2025. De vrijstelling wordt dan € 1.500.000 plus 75% van het meerdere.

Aan het verkrijgen van een (bedrijfs)pand via schenking of vererving kleeft het nadeel dat er belasting betaald moet worden, terwijl het pand wellicht nog niet verkocht is of helemaal niet verkocht gaat worden.  

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over schenken en nalaten

Schenken en meteen teruglenen

U wilt aan uw kinderen schenken, maar toch de beschikking over het geld houden. Dan leent u het geschonken bedrag weer meteen van uw kinderen. Dit is een gewilde manier van vermogensoverdracht naar een volgende generatie. Doe het wel correct!

Fiscaal gunstig schenken aan (klein)kinderen

Ieder jaar bestaat er de mogelijkheid om schenkingen te doen aan (klein)kinderen zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is. Dit pakt ook gunstig uit voor de erfbelasting. Wat zijn nu de schenkingsvrijstellingen voor 2023?

Extra belastingvoordeel via een periodieke gift

Steeds meer goeddoelinstellingen zijn afhankelijk van giften. Ondersteunt u deze goede doelen via giften, dan zijn deze onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hoe werkt dat?

Onverwachte schuld voor erfgenaam

Wat moet u doen als u als erfgenaam te maken krijgt met een onverwachte schuld? We lichten het toe aan de hand van een voorbeeld!

Stiefkinderen erfrechtelijk gelijk stellen met eigen kinderen

Wettelijk is het zo geregeld dat de eigen kinderen een andere positie hebben dan de stiefkinderen. Toch is het mogelijk om voor het erfrecht en voor de erfbelasting de stiefkinderen gelijk te stellen met de eigen kinderen.

Biologisch kind altijd recht op kindvrijstelling en laag tarief erfbelasting

Kinderen van de erflater hebben recht op het lage tarief voor de erfbelasting en op de kindvrijstelling. Maar hoe zit dat als er geen sprake is van een familierelatie en als het kind niet door de biologische vader is erkend?

Erfenis niet naar koude kant

Sinds 2018 geldt dat erfenissen, legaten en schenkingen automatisch privévermogen van het eigen kind zijn. Betekent dit nu dat een uitsluitingsclausule in het testament niet meer nodig is? Wat is goed om te bewaken en te (laten) regelen?

Stijgende huizenprijzen

De alsmaar stijgende woningprijzen brengen met zich mee dat er bij overlijden vaak een groot verschil zit tussen de WOZ-waarde en de marktprijs van de eigen woning. Door de nalatenschap slim te verdelen, kunt u erfbelasting besparen.

Laat de hond of kat goed verzorgd achter

Na het overlijden van “het baasje” blijft het huisdier vaak onverzorgd achter. De vraag is dan wie zich over het dier gaat ontfermen. U kunt dat in uw testament goed regelen.

Bij vereffening van erfenis dwarsliggende erfgenaam aanpakken

Erfenissen kunnen beneficiair worden aanvaard. Alle erfgenamen worden dan samen tot vereffenaars benoemd. In de praktijk loopt dat niet altijd even lekker. Wat heeft de Rechtbank hier over beslist? Hoe kunt u dit beter (laten) regelen?

Fiscaal keuzetestament

Bij het opstellen van een testament staat het verzorgingskarakter van de langstlevende partner en kinderen veelal voorop. Ook overige nabestaandenvoorzieningen dienen meegenomen te worden.

Ik-Opa/Oma-Clausule

Door een 'ik-opa/oma-clausule' vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen.