Stel, u wilt wel aan uw kinderen schenken, maar toch de beschikking over het geld houden. Dan leent u het geschonken bedrag weer meteen van uw kinderen. Dit is een erg gewilde manier van vermogensoverdracht naar een volgende generatie. Doe het wel correct! 
 

DE BESCHIKKING OVER HET GELD BEHOUDEN 

Geld schenken en het schuldig blijven, wordt ‘schenken onder schuldigerkenning’ genoemd. De ouder verklaart een bepaald bedrag te schenken aan het kind, maar het nog niet daadwerkelijk over te dragen. Zo ontstaat er dus een schuld aan het kind. De ouder behoudt de beschikkingsmacht over het schuldig erkende bedrag. De hoofdsom van het schuldig erkende bedrag is pas opeisbaar bij het overlijden van deze ouder, al wordt ook vaak aangesloten bij het overlijden van diens partner (als dat althans op een later tijdstip plaatsvindt). 
 

ERFBELASTING BESPAREN 

Vermogensoverdracht tijdens het in leven zijn, kan een voordeel opleveren voor de erfbelasting. Aannemende dat het kind ook erfgenaam is van de ouder, telt het schuldig erkende bedrag namelijk niet meer als bezitting, maar juist als schuld mee bij de bepaling van de omvang van de nalatenschap. 
 

LET WEL OP DE SCHENKBELASTING 

Op het moment van schuldigerkenning is er een schenking en dus is er schenkbelasting verschuldigd. Jaarlijks geldt tussen ouders en kind een vrijstelling van € 6.633 (2024). Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar kunnen ouders eenmalig € 31.813 (2024) belastingvrij schenken. Ook is er in 2024 nog een afzonderlijke eenmalige vrijstelling schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tot een maximum van € 66.268 als de kinderen de schenking besteden aan een dure studie. 
 

Voor de ‘meer vermogenden’

Door in enig jaar niet meer dan circa € 159.000 te schenken (of schuldig te erkennen) aan één kind, kan ten volle geprofiteerd worden van het laagste tarief van de schenkbelasting (10%). 
 

WAT MOET U AFSPREKEN OVER DE RENTE BIJ DE SCHULDIGERKENNING? 

Over de schuldigerkenning moet jaarlijks een rente van 6% worden vergoed aan het kind. 

Let op:  Zolang het kind nog geen 18 jaar is, kan deze niet vrijelijk beschikken over deze rente. 
 

Stichting Administratiekantoor

Wilt u ook na dat tijdstip ervoor zorgen dat de gedurende wellicht vele jaren geschonken rente er bij uw kind niet direct wordt doorgedraaid, denk dan eens aan de oprichting van een Stichting Administratiekantoor. Als u daar de schuldigerkenning in onderbrengt, krijgt uw kind certificaten, die het economisch belang van de schuldigerkenning vertegenwoordigen. Het bestuur van de stichting (en dat zal niet uw kind zijn) bepaalt dan of en hoeveel rente er wordt uitgekeerd. 

Let op: Is uw kind minderjarig, dan is wel de medewerking van de rechter vereist. 
 

HET GAAT NIET ZONDER EEN NOTARIS 

Een schuldigerkenning moet zijn vastgelegd in een notariële akte. U kunt het niet onderling regelen. Is er geen notariële akte, dan vervalt de schuld pas bij het overlijden van de ouder en is er alsnog erfbelasting verschuldigd. U kunt wel overeenkomen dat de opeisbaarheid van de hoofdsom pas kan plaatsvinden op een bepaalde datum, bijvoorbeeld over 5 jaar. U moet dan op deze datum de hoofdsom uitkeren. U verliest dan wel de beschikking over dat geld, maar uw latere nalatenschap valt dan ook lager uit. 
 

HET ONDERSTE UIT DE KAN HALEN? 

Een man van 83 jaar schonk een schuld op zichzelf aan zijn kind. In de onderhandse akte bepaalde hij dat de hoofdsom pas opeisbaar was op het moment dat hij 105 jaar zou zijn. De man overleed echter eerder. De kennisgroep van de Belastingdienst was van mening dat een dergelijke schuldigerkenning de strekking had dat zij pas na het overlijden van de schenker wordt uitgevoerd. Dit noemt men een schenking des doods. Het was namelijk uiterst onaannemelijk dat de man 105 jaar oud zou worden. Omdat er was afgezien van opname van de schuldigerkenning in een notariële akte, verviel deze schuld bij het overlijden van de man en was er alsnog erfbelasting verschuldigd.  

Houd er dus rekening mee dat de Belastingdienst dit soort ‘constructies’ niet accepteert.  
 

Met het schenken onder schuldigerkenning behoudt u de beschikking over het schuldig erkende bedrag. Belangrijk is dat de schenking en schuldigerkenning worden vastgelegd in een notariële akte. Bij de ouder is dit een schuld in box3 (bij het meerderjarige kind een vordering). In een situatie van een minderjarig kind hoeven de vordering en de schuld niet in de aangifte te worden opgenomen. De ouders moeten jaarlijks daadwerkelijk 6% rente betalen.  

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over schenken en nalaten

Fiscaal gunstig schenken aan (klein)kinderen

Ieder jaar bestaat er de mogelijkheid om schenkingen te doen aan (klein)kinderen zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is. Dit pakt ook gunstig uit voor de erfbelasting. Wat zijn nu de schenkingsvrijstellingen voor 2023?

Extra belastingvoordeel via een periodieke gift

Steeds meer goeddoelinstellingen zijn afhankelijk van giften. Ondersteunt u deze goede doelen via giften, dan zijn deze onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hoe werkt dat?

Onverwachte schuld voor erfgenaam

Wat moet u doen als u als erfgenaam te maken krijgt met een onverwachte schuld? We lichten het toe aan de hand van een voorbeeld!

Stiefkinderen erfrechtelijk gelijk stellen met eigen kinderen

Wettelijk is het zo geregeld dat de eigen kinderen een andere positie hebben dan de stiefkinderen. Toch is het mogelijk om voor het erfrecht en voor de erfbelasting de stiefkinderen gelijk te stellen met de eigen kinderen.

Schenken bij leven

Schenken bij leven is vrijwel altijd leuker dan iets nalaten bij uw dood. Bovendien is het voor de ontvanger fiscaal voordelig. Toch zijn er bij schenken ook wel wat haken en ogen.

Biologisch kind altijd recht op kindvrijstelling en laag tarief erfbelasting

Kinderen van de erflater hebben recht op het lage tarief voor de erfbelasting en op de kindvrijstelling. Maar hoe zit dat als er geen sprake is van een familierelatie en als het kind niet door de biologische vader is erkend?

Erfenis niet naar koude kant

Sinds 2018 geldt dat erfenissen, legaten en schenkingen automatisch privévermogen van het eigen kind zijn. Betekent dit nu dat een uitsluitingsclausule in het testament niet meer nodig is? Wat is goed om te bewaken en te (laten) regelen?

Stijgende huizenprijzen

De alsmaar stijgende woningprijzen brengen met zich mee dat er bij overlijden vaak een groot verschil zit tussen de WOZ-waarde en de marktprijs van de eigen woning. Door de nalatenschap slim te verdelen, kunt u erfbelasting besparen.

Laat de hond of kat goed verzorgd achter

Na het overlijden van “het baasje” blijft het huisdier vaak onverzorgd achter. De vraag is dan wie zich over het dier gaat ontfermen. U kunt dat in uw testament goed regelen.

Bij vereffening van erfenis dwarsliggende erfgenaam aanpakken

Erfenissen kunnen beneficiair worden aanvaard. Alle erfgenamen worden dan samen tot vereffenaars benoemd. In de praktijk loopt dat niet altijd even lekker. Wat heeft de Rechtbank hier over beslist? Hoe kunt u dit beter (laten) regelen?

Fiscaal keuzetestament

Bij het opstellen van een testament staat het verzorgingskarakter van de langstlevende partner en kinderen veelal voorop. Ook overige nabestaandenvoorzieningen dienen meegenomen te worden.

Ik-Opa/Oma-Clausule

Door een 'ik-opa/oma-clausule' vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen.