ZIEKTEVERZUIMCIJFERS KENNEN NIEUWE PIEK. MAAR WAT ALS EEN ZIEKE MEDEWERKER ZICH NIET HOUDT AAN DE REGELS?

Recent werd bekend gemaakt dat het aantal ziekmeldingen onder medewerkers in september voor het eerst sinds februari weer gestegen is. Medewerkers hebben vaker griep en melden zich ook veel ziek vanwege stress, die mogelijk met de zogenaamde herfstdip te maken heeft. Pieken in de verzuimcijfers in deze periode zijn normaal, maar neemt niet weg dat verzuim een grote impact heeft op de werkvloer. Als werkgever hoopt u natuurlijk dat medewerkers er alles aan doen om zo snel mogelijk de werkzaamheden te hervatten. In de praktijk blijkt dat helaas niet altijd het geval.

Maar wat doet u nu precies als een medewerker zich niet aan de regels houdt? U heeft als werkgever de mogelijkheid om het loon op te schorten of het loon stop te zetten. Afhankelijk van de afspraken of regels die niet worden nagekomen kiest u voor één van de twee opties. Beide maatregelen zijn erop gericht om de medewerker alsnog te laten meewerken aan re-integratie. Ik neem u hieronder mee in de mogelijkheden die u als werkgever heeft.
 

LOON OPSCHORTEN

Als werkgever heeft u de mogelijkheid om zogenaamde "controlevoorschriften" voor ziekte of arbeidsongeschiktheid vast te stellen, dat wil zeggen de verplichtingen die een medewerker moet nakomen tijdens verzuim. Deze voorschriften zijn vaak opgenomen in de arbeidsovereenkomst, een personeelshandboek of een verzuimprotocol. Hierbij kunt u denken aan verplichtingen zoals het op bepaalde wijze melden van ziekte, het regelmatig contact houden met u als werkgever of het verplichte bezoek aan de bedrijfsarts.

Als u geen contact kunt krijgen met de medewerker of als de medewerker niet opdaagt voor een afspraak bij de bedrijfsarts, kunt u als werkgever het loon opschorten. Dit betekent dat u het loon mag inhouden totdat de medewerker weer meewerkt. Daarna moet het ingehouden loon alsnog (met terugwerkende kracht) aan de medewerker worden betaald.
 

LOON STOPZETTEN

Als werkgever kunt u het loon volledig stopzetten als een medewerker zich niet houdt aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot ziekteverzuim. Denk hierbij aan situaties waarin

  • de arbeidsongeschiktheid opzettelijk is veroorzaakt,

  • de medewerker zijn herstel vertraagt of belemmert,

  • de medewerker weigert passende arbeid te verrichten of

  • indien de medewerker weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren of bijstellen van het plan van aanpak.

Als één van bovenstaande situaties zich voordoet, heeft de medewerker überhaupt geen recht op loon, ook niet met terugwerkende kracht. In sommige gevallen kunt u het loon zowel opschorten als ook stopzetten. 
 

WAT ALS SANCTIES GEEN EFFECT HEBBEN?

Hebben de loonsancties niet het gewenste effect opgeleverd en blijft de medewerker afspraken niet nakomen? In het uiterste geval is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter. Let wel op dat u in dit soort gevallen als werkgever echt alles gedaan moet hebben om de medewerker aan te sporen om zich alsnog aan de afspraken te houden. Loonsancties zijn hierbij een essentiële stap, tezamen met het hebben van een waterdicht dossier met onder andere een deskundigenoordeel van het UWV.

Laat u als werkgever altijd goed informeren, zodat u de juiste sanctie kunt toepassen. Dit is van groot belang voor het nemen van vervolgstappen. Mocht u een sanctie gaan opleggen, doe dit dan altijd schriftelijk en onder vermelding van de reden waarom u deze stap neemt. Heeft u een medewerker die zich niet aan de afspraken houdt? De HR-adviseurs en Arbeidsjuristen van ESJ kijken graag met u mee wat de mogelijkheden zijn!

Neem contact op

*
*
*
*
*

Meer blogs

Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

Met een zogenaamde cafetariaregeling kunnen uw werknemers brutoloon onder voorwaarden belastingvrij ruilen voor een netto vergoeding. Dat is, ook onder voorwaarden, mogelijk zonder dat het u als werkgever extra geld kost.

Grip op verzuim, alles in één dossier

Data speelt een cruciale rol om de huidige situatie omtrent verzuim binnen de organisatie te bepalen. Hoe kunt u deze informatie registreren? We nemen u mee in de diverse modules.

Sprake van verzuim? We nemen u mee in de re-integratieverplichtingen

Indien een medewerker arbeidsongeschikt raakt, hebben zowel medewerker als werkgever re-integratieverplichtingen. De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel de re-integratie van zieke medewerkers te bevorderen en zo langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Gezonde werknemers, gezonde resultaten

Het welzijn van werknemers is van essentieel belang voor het succes van elke organisatie. Er zijn talrijke motiverende factoren om te investeren in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie. Maar hoe pakt u dit aan?

Optimaliseer vitaliteit door de inzet van een fitness en/of fietsenregeling

Uw werknemers in beweging krijgen is één manier om de vitaliteit te vergroten. Als werkgever kunt u hieraan bijdragen door een fitness en/of fietsregeling aan te bieden aan uw werknemers. Maar hoe zitten deze regelingen in elkaar en wat hebben ze voor gevolgen op de loonstrook van uw werknemer?

Evalueren en digitaliseren

Voor het automatiseren van de gesprekscyclus maken we bij ESJ HR- en Salarisadvies gebruik van het HR-totaalpakket Daywize.