Indien een medewerker arbeidsongeschikt raakt, hebben zowel medewerker als werkgever re-integratieverplichtingen. De Wet Verbetering Poortwachter, geïntroduceerd in 2002, heeft als doel de re-integratie van zieke medewerkers te bevorderen en zo langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Een belangrijk aspect van deze wet zijn de re-integratieverplichtingen die op zowel werkgevers als medewerkers rusten. In dit artikel praten wij u bij over deze verplichtingen.
 

Re-integratieverplichtingen werkgevers

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers onderhevig aan specifieke re-integratieverplichtingen die nauwgezet moeten worden nageleefd. De re-integratieverplichtingen van werkgevers omvatten onder andere:

  1. Actieve re-integratiebegeleiding: werkgevers zijn verplicht om actief betrokken te zijn bij het re-integratieproces van zieke medewerkers. Dit houdt in dat zij moeten samenwerken met de medewerker en andere relevante partijen, zoals bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, om een re-integratietraject op maat op te stellen en uit te voeren.

  2. Opstellen van een plan van aanpak: in overleg met de medewerker moet een Plan van Aanpak worden opgesteld binnen zes weken na de ziekmelding. Hierin worden de stappen vastgelegd die zullen worden genomen om de medewerker zo snel en duurzaam mogelijk te laten terugkeren naar de arbeidsmarkt.

  3. Bieden van passende arbeid: gedurende het re-integratieproces is de werkgever verplicht om passende arbeid aan te bieden aan de zieke medewerker, indien de eigen functie niet (volledig) kan worden uitgevoerd. Dit kan variëren van aangepast werk tot tijdelijke taken die passen bij de capaciteiten en mogelijkheden van de medewerker.

  4. Monitoren van de voortgang: werkgevers dienen de voortgang van het re-integratietraject nauwlettend te volgen en indien nodig bij te sturen. Dit omvat regelmatige evaluaties van het Plan van Aanpak en het onderhouden van contact met de medewerker om eventuele obstakels tijdig te identificeren en aan te pakken.

  5. Communicatie met externe instanties: werkgevers zijn verplicht om tijdig te communiceren met externe instanties, zoals het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), en de benodigde documentatie te verstrekken om de voortgang van de re-integratie te waarborgen.

Het naleven van de re-integratieverplichtingen zoals vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter is van cruciaal belang voor werkgevers. Door proactief te zijn in het begeleiden van zieke medewerkers en het bieden van passende arbeid, kunnen werkgevers niet alleen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, maar ook bijdragen aan een succesvolle re-integratie en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Indien u als werkgever niet voldoende voldoet aan uw verplichtingen, kan het u bovendien een forse loonsanctie opleveren van het UWV.
 

Re-integratieverplichtingen medewerkers

De Wet verbetering poortwachter stelt dat zieke medewerkers verplicht zijn om actief mee te werken aan hun eigen re-integratieproces. Dit betekent dat zij zich moeten inspannen om zo snel mogelijk terug te keren naar hun werkplek, al dan niet in aangepaste vorm. De re-integratieverplichtingen van medewerkers omvatten onder andere:

  1. Zich houden aan het plan van aanpak: in overleg met werkgever en de bedrijfsarts wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de stappen voor re-integratie worden vastgelegd. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker om zich aan dit plan te houden en actief mee te werken aan de uitvoering ervan.

  2. Het verrichten van passende arbeid: gedurende de ziekteperiode kan het zijn dat de medewerker niet in staat is om zijn of haar eigen functie uit te voeren. In dat geval is de medewerker verplicht om passende arbeid te verrichten, binnen of buiten het eigen bedrijf, zolang dit redelijkerwijs van hem of haar kan worden verwacht.

  3. Medewerking aan onderzoeken en interventies: de medewerker dient mee te werken aan onderzoeken en interventies die gericht zijn op zijn of haar re-integratie, zoals medische keuringen, gesprekken met de bedrijfsarts of deelname aan re-integratietrajecten.

  4. Informeren over de voortgang: de medewerker moet zijn of haar werkgever regelmatig informeren over de voortgang van het re-integratieproces en eventuele wijzigingen in de situatie.

Het niet naleven van de re-integratieverplichtingen kan verschillende consequenties hebben voor de medewerker. Zo kan het leiden tot het stopzetten van loonbetalingen door de werkgever of in het uiterste geval zelfs tot ontslag. Het is dus van groot belang dat medewerkers zich bewust zijn van hun verplichtingen en hier actief aan meewerken. Eerder schreven we daarover al het artikel: ‘wat als een zieke medewerker zich niet houdt aan de regels?

De Wet Verbetering Poortwachter legt niet alleen verantwoordelijkheden bij werkgevers, maar ook juist bij medewerkers als het gaat om re-integratie bij ziekte. Door actief mee te werken aan het re-integratieproces kunnen werknemers niet alleen hun eigen herstel bevorderen, maar ook bijdragen aan het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en het behoud van werkgelegenheid. Het naleven van de re-integratieverplichtingen is dan ook essentieel voor een succesvolle terugkeer naar de werkvloer na ziekte. Meer weten over re-integratieverplichtingen? De HR-adviseurs en Arbeidsjurist van ESJ kijken graag met u mee en ondersteunen daar waar nodig bij uw verzuimcasus!

Meer blogs

Inzetten op een leven lang ontwikkelen in uw organisatie?

Met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM) ontvangt u maximaal € 24.999 subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.

Slim verlofbeheer: Verhoog werkplezier en effectiviteit

Een goed verlofbeleid biedt mogelijkheden om de tevredenheid en betrokkenheid van uw team te verhogen. Zorg dat uw beleid voldoet aan de wetgeving en de behoeften van uw team. Dit draagt bij aan een positieve werkcultuur.

Automatiseer verlofbeheer voor maximale efficiëntie

Verlof registreren is van groot belang, maar kan veel tijd kosten wanneer dit niet geautomatiseerd geregistreerd wordt. Automatiseer uw verlof registratie in Nmbrs of Daywize en houd meer tijd over om te focussen op andere werkzaamheden.

Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

Met een zogenaamde cafetariaregeling kunnen uw werknemers brutoloon onder voorwaarden belastingvrij ruilen voor een netto vergoeding. Dat is, ook onder voorwaarden, mogelijk zonder dat het u als werkgever extra geld kost.

Grip op verzuim, alles in één dossier

Data speelt een cruciale rol om de huidige situatie omtrent verzuim binnen de organisatie te bepalen. Hoe kunt u deze informatie registreren? We nemen u mee in de diverse modules.

Gezonde werknemers, gezonde resultaten

Het welzijn van werknemers is van essentieel belang voor het succes van elke organisatie. Er zijn talrijke motiverende factoren om te investeren in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie. Maar hoe pakt u dit aan?