Kan men na een echtscheiding afspreken dat de woning onverdeeld blijft en kan dit voor onbepaalde tijd gelden? Welke wettelijke termijn is van belang? Wat heeft de rechtbank hierover beslist? Wat is goed om te weten en om te doen?

Woonhuis met forse hypotheekschuld.
Jo en Fien zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Als ze gaan scheiden, moet hun woonhuis worden verdeeld. Op de woning rust nog een hypotheekschuld van € 675.000. Voor deze schuld zijn Jo en Fien beiden hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat ook na echtscheiding de bank iedere (ex-)echtgenoot kan aanspreken voor de voldoening van de gehele schuld.
 

REGELING IN HET ECHTSCHEIDINGSCONVENANT

Inspanningsverplichting  
In het echtscheidingsconvenant staat dat Jo in de woning mag blijven wonen. Hij is verplicht om zich in te spannen dat de bank Fien zo spoedig mogelijk uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaat . Als dat is geregeld, zal de woning aan Jo worden toegedeeld, waarbij ook de gehele hypotheekschuld op zijn naam wordt gezet.

Zes jaar later is nog niets geregeld
Zes jaar na de echtscheiding is er nog steeds niets geregeld. Jo woont al die tijd in de gemeenschappelijke woning, die voor de onverdeelde helft eigendom is van Fien. Ook is ze nog steeds hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Jo is verplicht om de gehele schuld over te nemen, maar blijkbaar kan hij dat niet vanwege zijn financiële situatie.

Voor onbepaalde tijd in de woning willen blijven wonen
Kennelijk was het zijn bedoeling om voor onbepaalde tijd in de woning te kunnen blijven wonen, zonder de verplichting om mee te werken aan verkoop aan een derde. Jo heeft slechts één keer contact gehad met de bank. Hij kan geen hypotheekberekeningen of offertes overleggen. Uit niets blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichting.

Moet de situatie worden geduld? 
Op basis van het echtscheidingsconvenant heeft Jo een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting om Fien uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid te laten ontslaan. In het convenant is geen termijn genoemd. Jo stelt dat Fien de huidige situatie moet dulden zolang het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid niet kan worden verkregen. Dat ligt niet aan hem, maar aan de bank.
 

WAT ZEGT DE WET HIER OVER?

Ooit zal de toedeling van de woning moeten worden geregeld. Uit het convenant blijkt niet dat de huidige situatie tientallen jaren mag voortduren. Iedere deelgenoot heeft het recht om verdeling van een gemeenschappelijk goed te vorderen. Deze bevoegdheid kan tot ten hoogste 5 jaar worden uitgesloten.

Termijn verlopen: volste recht om verdeling woning te vorderen
Het echtscheidingsconvenant is van 6 jaar geleden. Dat is langer dan de termijn van 5 jaar die in de wet wordt genoemd. Fien heeft het volste recht om verdeling van de woning te vorderen, behalve als er inmiddels nieuwe afspraken zijn gemaakt. Dat blijkt nergens uit.

Uitspraak rechtbank
Niemand is verplicht om in een onverdeelde gemeenschap te blijven zitten. Door het tijdsverloop sinds het echtscheidingsconvenant en het gebrek aan inspanning bij Jo, geeft de rechter hem 6 weken de tijd om het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te regelen en de woning op zijn naam te zetten. Lukt dat niet binnen deze termijn, dan is hij verplicht om mee te werken aan verkoop van de woning aan een derde .
 

In een echtscheidingsconvenant kan worden vastgelegd dat de woning onverdeeld blijft tot het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is geregeld. Hiervoor  geldt een uiterste wettelijke termijn van 5 jaar Daarna moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt. Gebeurt dit niet, dan heeft iedere deelgenoot het recht om verdeling te vorderen.

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over ondernemer & privé

Plan uw inkomen

Door het in kaart brengen van uw financiële positie, toekomstwensen, maar ook eventuele risico’s, krijgt u inzicht en kunt u tijdig maatregelen nemen om financiële rust te bereiken.

Ondernemer en pensioen

De wijze waarop u pensioen kunt opbouwen is afhankelijk van uw fiscale status, DGA of zelfstandig ondernemer. In elke situatie zijn hiervoor andere fiscale regels van toepassing.

Huwelijk en (echt)scheiding

Het aangaan of ontbinden van samenlevingsovereenkomsten, huwelijk of (echt)scheiding zijn vaak door emoties ingegeven. Een duidelijke uitleg over de toekomstige financiële consequenties kan het verloop van de procedure aanzienlijk versoepelen.

Echtscheiding

In dit artikel besteden wij aandacht aan vier veel voorkomende valkuilen van de fiscale gevolgen bij een echtscheiding.

Regelgeving 'internationale' scheiding

Gaat u scheiden en heeft u direct na uw huwelijk in het buitenland gewoond of heeft u beiden (ook) een buitenlandse nationaliteit, dan geldt een nieuwe Europese verordening.

Belangenbehartiging bij ziekte

Bent u door een ongeval of ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u regelen met een levenstestament.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Als een woningeigenaar een deel van zijn eigendom overdraagt aan zijn partner, is het mogelijk dat deze de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting benut. Hierdoor betaalt men eenmalig geen overdrachtsbelasting. Is dit een handige zet, als men geen 35 jaar oud is?