BELANG VAN EEN GEDRAGSCODE

Deze gedragscode is mede opgesteld om onze klanten op de hoogte te brengen van onze normen en waarden. Het kwaliteitsbeleid van ESJ is erop gericht om de publieke functie van het accountantsberoep te waarborgen en om de kwaliteit van de dienstverlening van alle disciplines binnen onze organisatie te waarborgen. Daarnaast heeft dit beleid tot doel richting en ondersteuning te geven aan de praktijk binnen ESJ om zodoende bij te dragen aan de succesvolle realisatie van haar missie. Onze diensten en werkzaamheden moeten altijd worden gekenmerkt door betrouwbaarheid en betrokkenheid.
 

PROFESSIONALITEIT

Medewerkers van ESJ kennen een professioneel gedrag als het gaat om communicatie, uitvoering van werkzaamheden en afspraken. Hierbij gaat het niet alleen om het eigen functioneren, maar ook om de omgang tussen medewerkers onderling, de omgang met bedrijfsmiddelen en de samenwerking met derden.
 

INTEGRITEIT EN OBJECTIVITEIT

Medewerkers van ESJ zijn tijdens de uitoefening van werkzaamheden recht door zee, en verrichten hun diensten op eerlijke wijze, transparant en duidelijk naar alle belanghebbenden. Wij zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. Wij zijn onpartijdig in onze oordeelsvorming. Wij vormen onze mening met in acht name van de belangen van alle betrokkenen.
 

VAKBEKWAAMHEID EN ZORGVULDIGHEID

Kennis en kunde vormen de basis van al onze werkzaamheden. Onze werkzaamheden worden vakbekwaam, zorgvuldig en met een deugdelijke onderbouwing uitgevoerd. Binnen de grenzen van onze vaktechnische verantwoordelijkheid en van wet- en regelgeving houden wij rekening met de wensen van opdrachtgevers en overige belanghebbenden.
De onderbouwing van verrichte werkzaamheden of uitgebrachte adviezen leggen wij schriftelijk of elektronisch vast. Wat we doen en waarom wij het doen is daarmee duidelijk, voor de klant en voor ons zelf.
 

VERTROUWELIJKHEID

Informatie die wij tijdens en ten behoeve van de uitoefening van onze werkzaamheden verkrijgen, behandelen wij vertrouwelijk. Zonder expliciete toestemming van belanghebbenden zal de verkregen informatie niet openbaar gemaakt worden, tenzij op gezag van wet- en regelgeving.

Wat wij te weten komen tijdens ons werk, gebruiken wij alleen voor dit doel. Wij zorgen er tevens voor dat ook anderen van deze kennis geen oneigenlijk gebruik kunnen maken.
 

VERTEGENWOORDIGING VAN EEN BIJZONDER BELANG

Een medewerker van ESJ vertegenwoordigt een bijzonder belang wanneer hij, in het kader van een opdracht andersluidend dan het controleren, beoordelen of samenstellen van een verantwoording, in contact treedt met derden. Wanneer wij gevraagd worden een bijzonder belang te vertegenwoordigen, dragen wij ervoor zorg dat overige belanghebbenden bekend worden met het feit dat een bijzonder belang vertegenwoordigd wordt. De vertegenwoordiging van een bijzonder belang mag er nooit toe leiden dat wij beperkt worden in onze objectieve oordeelsvorming.
 

FISCALE WERKZAAMHEDEN

Een fiscaal advies moet vaktechnisch verantwoord zijn en onderbouwd worden, mag niet in strijd zijn met de integriteit en objectiviteit van de medewerker, en moet naar onze inschatting in overeenstemming zijn met de wet. Onduidelijkheden of onzekerheden met betrekking tot de uitleg van een wet mogen in het voordeel van de opdrachtgever uitgelegd worden in relatie tot de fiscus. Wij dragen ervoor zorg dat bij opdrachtgevers geen onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de status van een fiscaal advies.
 

SAMENWERKING MET DERDEN

Wij verzorgen uitsluitend die werkzaamheden waartoe wij vaktechnisch in staat zijn. Als gevolg hiervan is bij de uitvoering van sommige opdrachten samenwerking met derden noodzakelijk. Indien het belang van de opdrachtgever dat vraagt, kunnen deze derden ook accountants van andere organisaties betreffen. Ten aanzien van derden bewaken wij met nadruk onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
 

ACCEPTATIE VAN OPDRACHTEN

Wij aanvaarden uitsluitend opdrachten waartoe wij de vereiste deskundigheid en de personele capaciteit bezitten. Tevens dragen wij ervoor zorg dat aan potentiële opdrachtgevers de eigen verantwoordelijkheid en die van ESJ ten aanzien van wet- en regelgeving duidelijk is. Tenslotte dienen wij te voorkomen dat bij opdrachtgevers ongerechtvaardigde verwachtingen bestaan ten aanzien van de diensten van ESJ.
 

KLACHTEN

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkene aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van ESJ,  dan kan deze zich wenden tot de kwaliteitsmanager van ESJ per brief (Postbus 591, 4900 AN Oosterhout) of per email via kwaliteitsmanager@esj.nl

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...