De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikken over geld zeer belangrijk was. In de komende jaren zal deze gedachte uiteraard belangrijk blijven. Voor de ondernemer en diens onderneming is het dan ook essentieel om het werkkapitaal te optimaliseren. Hierdoor kunt u eenvoudiger investeren in groei en verbetert u de flexibiliteit en de solvabiliteit van uw onderneming . Het geld moet dan niet vastzitten in voorraden en openstaande facturen. Onderstaand gaan we in op werkkapitaalmanagement.
 

WAT IS WERKKAPITAAL?

Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa op de balans, waaronder de voorraden, debiteuren en liquide middelen, en de vlottende passiva op de balans, waaronder de crediteuren en overige kortlopende schulden.
 

WAT IS NODIG OM GOED MANAGEMENT UIT TE KUNNEN VOEREN?

Uiteraard is goede input nodig om het werkkapitaal te beheren en te beheersen. Een voorwaarde is dat de ondernemer een (liquiditeits)begroting opmaakt. Op die manier is er al een basis voor de te maken keuzes. Door een beeld te hebben van de (nabije) toekomst is het eenvoudiger om te anticiperen op gebeurtenissen.

 • De eigen factuur moet van uitstekende kwaliteit zijn, dit houdt in dat er geen discussiepunten kunnen bestaan. Hierdoor ontstaan minder discussies over de factuur, waardoor er minder redenen zijn voor het uitblijven van de betaling.

 • De debiteuren moeten bewaakt worden. Hanteer hierbij een reële betalingstermijn. Tevens geldt dat de facturering efficiënt ingestoken moet worden, door bijvoorbeeld altijd te factureren op maandag en geen grote verzamelfacturen te gebruiken.

 • Met crediteuren moet onderhandeld worden over de betalingstermijnen en mogelijke kortingen. Het is van belang om zelf niet te laat te betalen. Dit geeft misschien een korte termijn voordeel op het werkkapitaal, maar geeft een lange termijn risico voor de relatie. Daarbij bestaat de kans dat een ‘vaste’ langere betalingstermijn uiteindelijk aan u wordt doorberekend in de prijs, waardoor de kosten hoger worden. Snel(ler) betalen kan in enkele gevallen zelfs kortingen opleveren.

 • De voorraad moet geoptimaliseerd worden door middel van slim voorraadbeheer. De foutenkans moet kleiner zijn, in die zin dat de juiste producten worden verzonden. De voorraad dient qua telling juist te zijn, dit is met een gedegen programma eenvoudig in kaart te brengen (realtime). Daarbij is een beheersing van de doorlooptijd van de producten van belang. Indien mogelijk kunt u denken aan het principe eerst verkopen, dan pas bestellen. Afstemming tussen de inkoop en verkoop moet dus minimaal aanwezig zijn. U kunt nagaan of tegen normale kosten kleine spoedbestellingen gedaan kunnen worden in plaats van deze in voorraad houden. Dit laatste ook om incourantheid te voorkomen. Sowieso is een goede samenwerking met de klant en inzicht in de historie van het product (goed of minder verkopende producten) van belang om incourantheid te verlagen/voorkomen.
   

TIPS VOOR GOED LIQUIDITEITSBEHEER

 1. Bewaak de debiteuren goed
  Verstuur op tijd de juiste factuur, voorzien van een betalingstermijn. Ga na waarom rekeningen onbetaald blijven.

 2. Ga verstandig om met uw crediteuren
  Op tijd (niet te vroeg en niet te laat) betalen is doorgaans het beste. Bij interessante kortingen kan vroeg betalen de moeite waard zijn. Onderhandelen met leveranciers over betalingstermijnen en eventuele kortingen is van belang.

 3. Optimaliseer het voorraadbeheer
  Controleer de voorraden en prijzen regelmatig (bij voorkeur met behulp van een geautomatiseerd systeem).

Marijn Naalden

Junior Corporate Finance Adviseur
Stuur Marijn een email Bel Marijn via +31 6 86 898 903
Marijn Naalden 460x400.png

Lees meer over corporate finance

Aankoop- en verkoopbegeleiding

Wat de reden van een bedrijfsovername ook is, het is van belang om in een vroeg stadium inzicht te hebben in uw persoonlijke ambities, kwaliteiten én de financiële haalbaarheid van uw plannen.

Vendor due diligence

Tijdens het aan- en verkoopproces van een onderneming wordt na het tekenen van de letter of intent vaak een due diligence onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is het identificeren van de risico's die voor de koper van belang zijn.

Ons team

Maak kennis met onze Corporate Finance specialisten.

Bedrijfswaardering

De waarde van een bedrijf is per definitie subjectief. Harde gegevens zoals de jaarrekening spelen natuurlijk een belangrijke rol bij de waardebepaling van het bedrijf, maar minstens zo belangrijk zijn de toekomstverwachtingen.

Emoties bij de verkoop van uw bedrijf

Veel ondernemers worstelen met de overdracht van hun onderneming. U heeft uw onderneming opgebouwd, maar er komt een dag dat u het tijd vindt om uw opvolging te regelen.

Conflictbemiddeling

Soms dreigt een geschil vast te lopen. Dan kan neutrale gesprekbegeleiding een snelle, effectieve en kostenefficiënte manier zijn om gezamenlijk toch tot een oplossing te komen.