HOUDSTER- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAPPEN: WEL OF GEEN BTW ONDERNEMER MET AFTREKRECHT?

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is nu de btw status van een dergelijke vennootschap? Zoals bij zoveel vraagstukken hangt dit af van de exacte activiteiten van de desbetreffende vennootschap. Hieronder geven wij een overzicht van de meest voorkomende activiteiten en de bijbehorende btw aspecten van een dergelijke vennootschap.
 

HOUDEN VAN AANDELEN

De naam zegt het al, een houdstervennootschap, houdt aandelen in één of meerdere andere vennootschappen. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat het louter aankopen, houden en verkopen van aandelen als uitgangspunt geen economische activiteit vormt die leidt tot btw ondernemerschap, omdat de dividenden niet kunnen worden beschouwd als een vergoeding voor een prestatie, maar louter het gevolg is van het eigendom van een vermogensbestanddeel. Dit betekent dat een houdstervennootschap, die als enige activiteit heeft het houden van aandelen, niet kwalificeert als btw ondernemer en als uitgangspunt geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. De niet-aftrekbare voorbelasting zorgt er derhalve voor dat de btw een kostenpost vormt voor een dergelijke vennootschap.

NB. Onder strikte voorwaarden is het op basis van goedkeurend beleid mogelijk om een dergelijke houdstervennootschap op te nemen in een fiscale eenheid btw, waardoor alsnog aftrekrecht kan worden gegenereerd.
 

MANAGEMENTDIENSTEN

Het verlenen van managementdiensten tegen vergoeding vormt een btw belaste dienst. Een houdstervennootschap die dergelijke diensten verleent aan haar (klein)dochterondernemingen kwalificeert daarom als btw ondernemer. De voorbelasting op ingekochte goederen en diensten die direct toerekenbaar zijn aan de verleende managementdiensten komen voor aftrek in aanmerking. Let hierbij op dat veel kosten die bij houdstervennootschappen binnenkomen zullen kwalificeren als zogenaamde algemene kosten voor btw doeleinden. Ondanks het verlenen van btw belaste managementdiensten kan hierop een aftrekbeperking van toepassing zijn wegens andere vrijgestelde of niet economische activiteiten, zoals bijvoorbeeld het houden van aandelen.
 

VERLENEN VAN FINANCIERINGEN

Ook het verlenen van financieringen tegen vergoeding (lees: rente) vormt een economische activiteit waarvoor btw ondernemerschap ontstaat. Het verlenen van financieringen vormt weliswaar een btw vrijgestelde activiteit waardoor geen btw verschuldigd wordt over de inkomende rentestromen. Voorbelasting op kosten die direct toerekenbaar zijn aan een vrijgestelde activiteit komen als uitgangspunt niet voor aftrek in aanmerking. Een uitzondering geldt voor financieringen die aan een niet EU afnemer worden verleend.
 

VERLEGDE BTW OP INKOMENDE DIENSTEN

Het komt regelmatig voor dat houdstervennootschappen diensten inkopen van buitenlandse dienstverleners. Houd u er rekening mee dat de houdstervennootschap in veel van die gevallen verlegde btw moet aangeven en btw moet voldoen voor zover de houdstervennootschap kwalificeert als btw ondernemer en/of een actief btw nummer heeft. Aangezien houdstervennootschappen vaak (gedeeltelijk) beperkt zijn in hun aftrekrecht, leidt de verschuldigdheid van de verlegde btw direct tot een kostenpost.
 

AFTREK VAN VOORBELASTING BIJ MEERDERE HANDELINGEN

Indien een houdster- en/of financieringsvennootschap meerdere handelingen verricht, kan het bepalen van de btw positie (en met name het bepalen van het aftrekrecht) een complexe aangelegenheid zijn. Dit wordt onderstreept door de vele jurisprudentie aangaande dit onderwerp.

Indien uw onderneming significante kosten maakt die aan de houdster- en/of financieringsvennootschap worden gefactureerd (al dan niet omdat ze daar fiscaal technisch thuishoren) raden wij aan de btw positie nader in kaart te brengen. Vaak zijn daarbij meerdere mogelijkheden om de btw positie van de vennootschappen verder te optimaliseren.

Meer weten over een van de btw aspecten bij houdster-en financieringsmaatschappijen? Neem dan contact op met Kirsten Deij, btw specialist bij ESJ Breda.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Kirsten Deij
Kirsten Deij

Belastingadviseur indirecte belastingen

kirsten.deij@esj.nl

+31 88 0320 716