Investeren in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen wordt door de overheid gestimuleerd. Met behulp van verschillende regelingen kunt u gebruik maken van een fiscaal voordeel, maar dan moet wel volgens de spelregels worden gehandeld. Schakel daarom tijdig een deskundig adviseur in.
 

EIA, MIA EN VAMIL

De regelingen waar het meest gebruik van wordt gemaakt zijn de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (Vamil). Daarnaast zijn er regelingen voor afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en de research & development aftrek (RDA). Deze laatste regelingen zijn niet specifiek gericht op energiezuinig of milieuvriendelijk ondernemen, maar zijn bedoeld om innovatie door ondernemers te stimuleren.
 

EIA EN MIA

De EIA en MIA kunnen alleen worden toegepast op aangewezen bedrijfsmiddelen die op de Energielijst of Milieulijst zijn vermeld. Deze lijsten worden jaarlijks aangepast en zijn gepubliceerd op rvo.nl.

U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

De MIA is bedoeld voor innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ook hier geldt een drempel van € 2.500. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft waarvan de code in de Milieulijst begint met een A, B, D, E, F of G mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Verder geldt voor bepaalde aangewezen bedrijfsmiddelen dat de MIA is afgetopt, dat wil zeggen dat de aftrek slechts over een maximum investeringsbedrag mag worden toegepast, ongeacht de werkelijke hoogte van de investering.

De EIA en MIA geldt – net als de Vamil – alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. Ook kunnen aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen in aanmerking komen. De voor de aanpassing gebruikte materialen moeten dan wel nieuw zijn.

Klik hier om de volledige Energielijst te raadplegen
Klik hier om de volledige Milieulijst te raadplegen
 

VAMIL

Wanneer een bedrijfsmiddel voor Vamil in aanmerking komt, mag 75% van de investering willekeurig worden afgeschreven. Willekeurig afschrijven houdt in dat men zelf de snelheid van afschrijven mag bepalen. Er mag onder voorwaarden zelfs al willekeurig worden afgeschreven als de investeringsverplichting is aangegaan, maar het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen. De overige 25% van de investering moet volgens de gewone afschrijvingsregels worden afgeschreven.
 

FORMALITEITEN

Voor zowel EIA als MIA geldt dat de aftrek alleen kan worden geclaimd als de investering tijdig is aangemeld bij rvo.nl. Dit houdt in dat de investering binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting, ofwel het verstrekken van de opdracht aan de leverancier, moet zijn aangemeld. Is de investering niet tijdig aangemeld, dan mag er geen gebruik worden gemaakt van de regelingen.

Voor de regelingen geldt jaarlijks een budget. Als het budget is uitgeput, kunnen de regelingen worden gesloten. Is de investering na sluiting gedaan, dan kan geen EIA, MIA of Vamil meer worden geclaimd.
 

MEER INFORMATIE?

Raadpleeg tijdig uw ESJ adviseur of neem contact op met één van onze kantoren, om advies over de benodigde acties om de MIA, EIA en Vamil daadwerkelijk te kunnen claimen.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...