Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?  

Aftrek van de btw als ondernemer
Als u voor de btw economische activiteiten verricht, bent u btw-ondernemer. In de regel heeft u als btw-ondernemer recht op aftrek van de btw, die drukt op kosten die zijn gemaakt voor de auto. Werknemers hebben deze mogelijkheid niet. Om deze ongelijkheid te voorkomen, moet u als btw-ondernemer in de laatste btw-aangifte van het boekjaar een btw-correctie voor het privégebruik opnemen met betrekking tot auto’s van de zaak, waarvan u in uw eerdere btw-aangiften de btw heeft afgetrokken. 

Werkelijk privégebruik
Het gebruik van auto’s voor privédoeleinden van uzelf zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, vormt een btw-belaste dienst. Uitgangspunt is dat u de correctie voor het privégebruik van uw auto moet aangeven op basis van het werkelijke privégebruik. Onder het privégebruik valt ook het woon-werkverkeer.  

Forfaitair
De verschuldigde btw mag ook forfaitair worden vastgesteld. Bij de berekening van de correctie voor het privégebruik op basis van de forfaitaire methode wordt geen rekening gehouden met de bijtelling voor de inkomstenbelasting en de loonheffingen. Woon-werkverkeer is namelijk voor de btw privé. Daarom kunnen ook auto’s van de zaak waarvoor een Verklaring Geen Privégebruik is afgegeven, te maken krijgen met een btw-correctie.  
 

KEUZEMOGELIJKHEID 

Voor de btw-heffing heeft u als ondernemer een keuzemogelijkheid als u de auto van de zaak zowel zakelijk als privé gebruikt. U kunt de auto dan voor de btw tot uw privévermogen of tot het bedrijfsvermogen rekenen. Deze keuze tussen privé- of bedrijfsvermogen bij de aanschaf van de auto blijkt uit uw administratie en uw btw-aangiften, doordat u de btw wel of niet in aftrek brengt. Als de auto alleen privé wordt gebruikt, heeft u geen keuze. De auto behoort dan voor de btw altijd tot uw privévermogen. Ook als de auto door u volledig zakelijk wordt gebruikt, heeft u geen keuze en is de auto bedrijfsvermogen voor de btw.  

Inkomstenbelasting
De keuze die wordt gemaakt voor de btw, heeft geen invloed op de keuze die wordt gemaakt voor de inkomstenbelasting. U kunt de auto dus voor de btw tot het bedrijfsvermogen rekenen en voor de inkomstenbelasting tot uw privévermogen of andersom.  
 

AUTO ALS PRIVÉVERMOGEN AANMERKEN VOOR DE BTW 

Aankoop-btw niet aftrekbaar
Als u de auto als privévermogen aanmerkt, kan de eventuele btw die drukt op de aanschaf van de auto, door u niet in aftrek worden gebracht. Ook is er geen aftrek van btw mogelijk met betrekking tot later in de auto verwerkte bestanddelen, zoals een voorruit, een uitlaat of een katalysator. Meestal wordt er voor deze optie gekozen als de auto is gekocht onder de margeregeling of van een particulier. Er drukt dan namelijk geen btw op de aanschaf van de auto. Deze keuze is ook interessant voor een startende ondernemer die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming en die hij in het verleden privé heeft gekocht. Bekijk vooraf of het gunstig is om de btw op de aankoop in aftrek te brengen. Zo ja, vraag dan om een factuur met btw en koop geen marge-auto.  

Btw op onderhouds- en gebruikskosten
Als u de auto tot uw privévermogen rekent, kunt u de btw die drukt op de onderhouds- en gebruikskosten, wel in aftrek brengen. Wel moet daarbij direct rekening worden gehouden met het privégebruik, inclusief het woon-werkverkeer. De mate waarin u de btw in aftrek mag brengen, moet uit de administratie blijken.  
 

BTW-CORRECTIE PRIVÉGEBRUIK VASTSTELLEN 

Zoals gezegd, bent u als ondernemer btw verschuldigd over de waarde van het privégebruik van de auto. 

Als u bij de verkrijging van een auto geen btw in aftrek heeft kunnen brengen, bijv. omdat u uw auto tot het privévermogen rekent, mag u in beginsel de btw op kosten in aftrek brengen voor zover de auto wordt gebruikt voor btw-belaste handelingen. In veel gevallen is er geen kilometeradministratie beschikbaar waaruit blijkt in welke mate de auto zakelijk en privé is gebruikt. In deze gevallen mag de btw op de autokosten op grond van het verwachte gebruik voor btw-belaste activiteiten in aftrek worden gebracht. Het privégebruik - waaronder het woon-werkverkeer - levert geen aftrek op.  

Wat is goedgekeurd?
Als het verwachte gebruik niet bekend is op het moment van aanschaf, moet er een zo nauwkeurig mogelijke schatting worden gemaakt, bijv. op basis van ervaringscijfers uit het verleden. Om de administratieve lasten bij de ondernemer te beperken, is door de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat als er geen btw in aftrek is gebracht bij de aankoop van de auto, de btw-correctie voor het privégebruik mag worden vastgesteld op 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de auto.  

Niet hoger dan btw-aftrek
Allereerst kan de btw-correctie nooit hoger zijn dan het bedrag dat u in één boekjaar aan btw over autokosten heeft verrekend. U moet dan uiteraard wel rekening houden met de aankoop-btw op de auto. Hiervan moet u 20% per jaar in uw berekening meenemen.  
 

AUTO TOT BEDRIJFSVERMOGEN REKENEN 

Indien u als ondernemer de auto privé en voor bedrijfsdoeleinden gebruikt, kunt u de auto tot het bedrijfsvermogen rekenen. Het maakt hierbij niet uit of u de auto met of zonder btw heeft aangeschaft. Ook is het niet van belang in welke mate de auto zakelijk wordt gebruikt. De voorbelasting op de autokosten kan in eerste instantie volledig in aftrek worden gebracht. 

Aankoop auto met btw
U trekt de btw die drukt op de autokosten, zoals bij aanschaf van de auto of bij later daarin verwerkte onderdelen (voorruit, uitlaat, katalysator), brandstof of reparaties, in eerste instantie volledig af als voorbelasting, tenzij u voor de btw vrijgestelde prestaties verricht. Uiteraard moet deze btw wel aan u als ondernemer in rekening zijn gebracht op een juiste factuur. Over de waarde van het privégebruik bent u dan vervolgens wel btw verschuldigd.  

Forfait 2,7% van de cataloguswaarde van de auto
In beginsel moet u een btw-correctie aangeven van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. Als uw auto dus een cataloguswaarde heeft van € 50.000, moet er ieder jaar een btw-correctie plaatsvinden van € 1.350. Dat is dus jaarlijks een flink bedrag. Het bedrag aan btw-correctie inzake het privégebruik van de auto wordt fiscaal als kosten aangemerkt en mag u van uw winst aftrekken. De correctie van 2,7% is fors. Er zijn wel enkele manieren om deze correctie te beperken.  

Lager forfait van 1,5%
Een tweede manier om de btw-correctie te beperken, is toepassing van een lager forfait. Er geldt namelijk vanaf het vijfde kalenderjaar na het jaar van aankoop van de auto een percentage van 1,5%. De btw op de aanschaf wordt dan geacht verrekend te zijn, waardoor het percentage daalt.  

Op basis van het werkelijk gebruik
Daarnaast is het altijd mogelijk om aan te tonen dat de btw-correctie op basis van het forfait (2,7 of 1,5%) te hoog is. Hiervoor moet u inzicht hebben in het totaal aantal gereden kilometers, het aantal zakelijke kilometers en de jaarlijkse kosten voor de auto waarop btw is verrekend. Tel hierbij ook jaarlijks 20% van de btw op de aanschaf mee in de eerste 5 jaar.  
 

Heeft u de werkelijke privékilometers bijgehouden, dan mag u deze gebruiken als basis voor de btw-correctie voor het privégebruik. Heeft u de privékilometers niet bijgehouden en heeft u de btw bij aankoop in aftrek gebracht, dan moet u het forfait van 2,7 of 1,5% van de cataloguswaarde toepassen. 

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over btw

Buitenlandse btw tijdig terugvragen

Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu?

Aansprakelijkheid voor btw bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij automatisch een fiscale eenheid.

Meer aftrek van btw bij zonnepanelen op deels zakelijke woning

Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten?

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

BTW en dienstverlening

Als u diensten verleent gelden andere btw regels. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of diensten. Dit is soms lastig bij combinaties van prestaties.

Reisorganisaties en BTW

Bent u actief in de reiswereld? Dan is het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving met recht een reis op zich te noemen.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW-carrouselfraude

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

BTW en personeelsverstrekkingen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Verhuur bedrijfspand

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur.

Terugvragen BTW bij oninbare vordering

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

Houdstermaatschappij

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is de btw status van een dergelijke vennootschap?

Omzetbelasting bij leegstand

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan veel bedrijfspanden leeg. Leegstand kan voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.