HOUDSTER- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAPPEN: WEL OF GEEN BTW ONDERNEMER MET AFTREKRECHT?

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is nu de btw status van een dergelijke vennootschap? Zoals bij zoveel vraagstukken hangt dit af van de exacte activiteiten van de desbetreffende vennootschap. Hieronder geven wij een overzicht van de meest voorkomende activiteiten en de bijbehorende btw aspecten van een dergelijke vennootschap.
 

HOUDEN VAN AANDELEN

De naam zegt het al, een houdstervennootschap, houdt aandelen in één of meerdere andere vennootschappen. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat het louter aankopen, houden en verkopen van aandelen als uitgangspunt geen economische activiteit vormt die leidt tot btw ondernemerschap, omdat de dividenden niet kunnen worden beschouwd als een vergoeding voor een prestatie, maar louter het gevolg is van het eigendom van een vermogensbestanddeel. Dit betekent dat een houdstervennootschap, die als enige activiteit heeft het houden van aandelen, niet kwalificeert als btw ondernemer en als uitgangspunt geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. De niet-aftrekbare voorbelasting zorgt er derhalve voor dat de btw een kostenpost vormt voor een dergelijke vennootschap.

NB. Onder strikte voorwaarden is het op basis van goedkeurend beleid mogelijk om een dergelijke houdstervennootschap op te nemen in een fiscale eenheid btw, waardoor alsnog aftrekrecht kan worden gegenereerd.
 

MANAGEMENTDIENSTEN

Het verlenen van managementdiensten tegen vergoeding vormt een btw belaste dienst. Een houdstervennootschap die dergelijke diensten verleent aan haar (klein)dochterondernemingen kwalificeert daarom als btw ondernemer. De voorbelasting op ingekochte goederen en diensten die direct toerekenbaar zijn aan de verleende managementdiensten komen voor aftrek in aanmerking. Let hierbij op dat veel kosten die bij houdstervennootschappen binnenkomen zullen kwalificeren als zogenaamde algemene kosten voor btw doeleinden. Ondanks het verlenen van btw belaste managementdiensten kan hierop een aftrekbeperking van toepassing zijn wegens andere vrijgestelde of niet economische activiteiten, zoals bijvoorbeeld het houden van aandelen.
 

VERLENEN VAN FINANCIERINGEN

Ook het verlenen van financieringen tegen vergoeding (lees: rente) vormt een economische activiteit waarvoor btw ondernemerschap ontstaat. Het verlenen van financieringen vormt weliswaar een btw vrijgestelde activiteit waardoor geen btw verschuldigd wordt over de inkomende rentestromen. Voorbelasting op kosten die direct toerekenbaar zijn aan een vrijgestelde activiteit komen als uitgangspunt niet voor aftrek in aanmerking. Een uitzondering geldt voor financieringen die aan een niet EU afnemer worden verleend.
 

VERLEGDE BTW OP INKOMENDE DIENSTEN

Het komt regelmatig voor dat houdstervennootschappen diensten inkopen van buitenlandse dienstverleners. Houd u er rekening mee dat de houdstervennootschap in veel van die gevallen verlegde btw moet aangeven en btw moet voldoen voor zover de houdstervennootschap kwalificeert als btw ondernemer en/of een actief btw nummer heeft. Aangezien houdstervennootschappen vaak (gedeeltelijk) beperkt zijn in hun aftrekrecht, leidt de verschuldigdheid van de verlegde btw direct tot een kostenpost.
 

AFTREK VAN VOORBELASTING BIJ MEERDERE HANDELINGEN

Indien een houdster- en/of financieringsvennootschap meerdere handelingen verricht, kan het bepalen van de btw positie (en met name het bepalen van het aftrekrecht) een complexe aangelegenheid zijn. Dit wordt onderstreept door de vele jurisprudentie aangaande dit onderwerp.

Indien uw onderneming significante kosten maakt die aan de houdster- en/of financieringsvennootschap worden gefactureerd (al dan niet omdat ze daar fiscaal technisch thuishoren) raden wij aan de btw positie nader in kaart te brengen. Vaak zijn daarbij meerdere mogelijkheden om de btw positie van de vennootschappen verder te optimaliseren.

Meer weten over een van de btw aspecten bij houdster-en financieringsmaatschappijen? Neem dan contact op met Kirsten Deij, btw specialist bij ESJ.

Kirsten Deij

Senior Belastingadviseur
Stuur Kirsten een email Bel Kirsten via +31 6 86 818 031
Kirsten Deij versie 2 230x200.png

Lees meer over btw

Btw en autokosten; wat moet u goed bewaken en regelen?

Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?

Buitenlandse btw tijdig terugvragen

Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu?

Aansprakelijkheid voor btw bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij automatisch een fiscale eenheid.

Meer aftrek van btw bij zonnepanelen op deels zakelijke woning

Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten?

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

BTW en dienstverlening

Als u diensten verleent gelden andere btw regels. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of diensten. Dit is soms lastig bij combinaties van prestaties.

Reisorganisaties en BTW

Bent u actief in de reiswereld? Dan is het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving met recht een reis op zich te noemen.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW-carrouselfraude

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

BTW en personeelsverstrekkingen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Verhuur bedrijfspand

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur.

Terugvragen BTW bij oninbare vordering

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

Omzetbelasting bij leegstand

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan veel bedrijfspanden leeg. Leegstand kan voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.