Voor ondernemers is het voeren van een goede financiële administratie van belang om het overzicht te bewaren. Zeker als het op belastingen aankomt, heeft u te maken met een complexe regelgeving. Bij ESJ helpen we u met belastingadvies op maat. Op deze pagina leest u alles over BTW bij dienstverlening.
 

BTW EN DIENSTVERLENING

Als u diensten verleent, gelden andere btw regels dan bij de levering van goederen. Het is daarom allereerst van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of een dienst. Hoewel dit in veel gevallen duidelijk zal zijn, is dit soms lastiger bij combinaties van prestaties. 

Goederen zijn alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, inclusief elektriciteit, gas, warmte of koude en dergelijke. Diensten daarentegen zijn alle prestaties tegen vergoeding die niet kwalificeren als goederen.
 

B2B DIENSTEN - HOOFDREGEL

Verleent u een dienst aan een andere btw ondernemer? Dan geldt als uitgangspunt dat die dienst belastbaar is in het land waar uw afnemer is gevestigd (zie onderaan deze pagina voor de uitzonderingen!) Indien dit land Nederland is en u zelf ook in Nederland bent gevestigd, dan dient u zelf Nederlandse btw in rekening te brengen en te voldoen (tenzij sprake is van een vrijstelling of 0% tarief). Bij zakendoen met het buitenland ligt dit anders. Indien u zelf in Nederland bent gevestigd en uw afnemer is een buitenlandse ondernemer is, dan is uw dienst als uitgangspunt belastbaar in het buitenland. Eventueel verschuldigde buitenlandse btw is dan verlegd naar uw afnemer, waardoor u zelf geen verplichtingen heeft in het buitenland.

U moet hiervoor aan de hand van boeken en bescheiden aantonen dat uw afnemer een btw ondernemer is. Verder dient u in deze gevallen een factuur zonder btw uit te reiken aan uw afnemer, inclusief de vermelding “btw verlegd naar de afnemer” en het btw identificatienummer van uw afnemer. Tevens dient u een opgaaf ICP in te dienen naast uw reguliere btw aangifte.
 

B2C DIENSTEN - HOOFDREGEL

Verricht u een dienst aan een particulier of gelijkgestelde partij? Dan geldt als uitgangspunt dat uw dienst belastbaar is in het land waar uzelf bent gevestigd (zie onderaan deze pagina voor de uitzonderingen!) Is dit Nederland? Dan brengt u Nederlandse btw in rekening (tenzij sprake is van een vrijstelling of 0% tarief). Verricht u evenwel de dienst vanuit een buitenlandse vaste inrichting, dan is de dienst belastbaar in het buitenland.
 

UITZONDERINGEN

Wanneer u diensten verricht die onder de B2B hoofdregel vallen, dan zult u niet te maken krijgen met buitenlandse btw verplichtingen door de werking van de verleggingsregeling. Hetzelfde geldt voor B2C diensten die onder de hoofdregel vallen (tenzij u beschikt over een buitenlandse vaste inrichting). Dit kan anders zijn indien u diensten verricht die onder één van de onderstaande uitzonderingsbepalingen valt. Ook is het belangrijk rekening te houden met deze voor uw inkomende diensten, bijvoorbeeld om te bepalen of de btw naar u is verlegd.
 

B2B EN B2C

 • Diensten met betrekking tot onroerend goed

 • Personenvervoerdiensten

 • Toegang verlenen tot culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen

 • Restaurant- en cateringsdiensten

 • Kortdurende verhuur van een vervoersmiddel

 • Bepaalde diensten door niet EU ondernemers verrichten aan niet-ondernemers en/of lichamen, andere dan ondernemers
   

B2C

 • Diensten van tussenpersonen

 • Goederenvervoersdiensten

 • Met vervoer samenhangende diensten

 • Deskundigenonderzoeken en werkzaamheden m.b.t. roerende lichamen

 • Andere dan kortdurende verhuur van vervoersmiddelen

 • Telecommunicatie, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten

 • Bepaalde diensten verricht voor een buiten de EU gevestigde niet ondernemer

Meer weten over een van deze specifieke btw regelingen of heeft u vragen over de btw-gevolgen bij het leveren van diensten? Neem dan contact op met Kirsten Deij, btw specialist bij ESJ.

Kirsten Deij

Senior Belastingadviseur
Stuur Kirsten een email Bel Kirsten via +31 6 86 818 031
Kirsten Deij versie 2 230x200.png

Lees meer over btw

Btw en autokosten; wat moet u goed bewaken en regelen?

Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?

Buitenlandse btw tijdig terugvragen

Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu?

Aansprakelijkheid voor btw bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij automatisch een fiscale eenheid.

Meer aftrek van btw bij zonnepanelen op deels zakelijke woning

Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten?

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

Reisorganisaties en BTW

Bent u actief in de reiswereld? Dan is het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving met recht een reis op zich te noemen.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW-carrouselfraude

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

BTW en personeelsverstrekkingen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Verhuur bedrijfspand

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur.

Terugvragen BTW bij oninbare vordering

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

Houdstermaatschappij

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is de btw status van een dergelijke vennootschap?

Omzetbelasting bij leegstand

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan veel bedrijfspanden leeg. Leegstand kan voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.