Voor ondernemers is het voeren van een goede financiële administratie van belang om het overzicht te bewaren. Zeker als het op belastingen aankomt, heeft u te maken met een complexe regelgeving. Bij ESJ helpen we u met belastingadvies op maat. Op deze pagina leest u alles over BTW bij dienstverlening.

BTW EN DIENSTVERLENING

Als u diensten verleent, gelden andere btw regels dan bij de levering van goederen. Het is daarom allereerst van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of een dienst. Hoewel dit in veel gevallen duidelijk zal zijn, is dit soms lastiger bij combinaties van prestaties. 

Goederen zijn alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, inclusief elektriciteit, gas, warmte of koude en dergelijke. Diensten daarentegen zijn alle prestaties tegen vergoeding die niet kwalificeren als goederen.
 

B2B DIENSTEN - HOOFDREGEL

Verleent u een dienst aan een andere btw ondernemer? Dan geldt als uitgangspunt dat die dienst belastbaar is in het land waar uw afnemer is gevestigd (zie onderaan deze pagina voor de uitzonderingen!) Indien dit land Nederland is en u zelf ook in Nederland bent gevestigd, dan dient u zelf Nederlandse btw in rekening te brengen en te voldoen (tenzij sprake is van een vrijstelling of 0% tarief). Bij zakendoen met het buitenland ligt dit anders. Indien u zelf in Nederland bent gevestigd en uw afnemer is een buitenlandse ondernemer is, dan is uw dienst als uitgangspunt belastbaar in het buitenland. Eventueel verschuldigde buitenlandse btw is dan verlegd naar uw afnemer, waardoor u zelf geen verplichtingen heeft in het buitenland.

U moet hiervoor aan de hand van boeken en bescheiden aantonen dat uw afnemer een btw ondernemer is. Verder dient u in deze gevallen een factuur zonder btw uit te reiken aan uw afnemer, inclusief de vermelding “btw verlegd naar de afnemer” en het btw identificatienummer van uw afnemer. Tevens dient u een opgaaf ICP in te dienen naast uw reguliere btw aangifte.
 

B2C DIENSTEN - HOOFDREGEL

Verricht u een dienst aan een particulier of gelijkgestelde partij? Dan geldt als uitgangspunt dat uw dienst belastbaar is in het land waar uzelf bent gevestigd (zie onderaan deze pagina voor de uitzonderingen!) Is dit Nederland? Dan brengt u Nederlandse btw in rekening (tenzij sprake is van een vrijstelling of 0% tarief). Verricht u evenwel de dienst vanuit een buitenlandse vaste inrichting, dan is de dienst belastbaar in het buitenland.
 

UITZONDERINGEN

Wanneer u diensten verricht die onder de B2B hoofdregel vallen, dan zult u niet te maken krijgen met buitenlandse btw verplichtingen door de werking van de verleggingsregeling. Hetzelfde geldt voor B2C diensten die onder de hoofdregel vallen (tenzij u beschikt over een buitenlandse vaste inrichting). Dit kan anders zijn indien u diensten verricht die onder één van de onderstaande uitzonderingsbepalingen valt. Ook is het belangrijk rekening te houden met deze voor uw inkomende diensten, bijvoorbeeld om te bepalen of de btw naar u is verlegd.
 

B2B EN B2C
 • Diensten met betrekking tot onroerend goed
 • Personenvervoerdiensten
 • Toegang verlenen tot culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen
 • Restaurant- en cateringsdiensten
 • Kortdurende verhuur van een vervoersmiddel
 • Bepaalde diensten door niet EU ondernemers verrichten aan niet-ondernemers en/of lichamen, andere dan ondernemers
   
B2C
 • Diensten van tussenpersonen
 • Goederenvervoersdiensten
 • Met vervoer samenhangende diensten
 • Deskundigenonderzoeken en werkzaamheden m.b.t. roerende lichamen
 • Andere dan kortdurende verhuur van vervoersmiddelen
 • Telecommunicatie, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten
 • Bepaalde diensten verricht voor een buiten de EU gevestigde niet ondernemer

Meer weten over een van deze specifieke btw regelingen of heeft u vragen over de btw-gevolgen bij het leveren van diensten? Neem dan contact op met Kirsten Deij, btw specialist bij ESJ.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Kirsten Deij
Kirsten Deij

Belastingadviseur indirecte belastingen

kirsten.deij@esj.nl

+31 88 0320 716